Στις 31 του μηνός Μαρτίου του έτους 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί πρώτη κατεπείγουσα συνεδρίαση του Σώματος , ( λόγω ότι την 31-03-2022 λήγει η σύμβαση [13] εργατών καθαριότητας και δεδομένου ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν.4915/2022[ ΦΕΚ 63/Τεύχος Α’/24.03.2022], αυτή μπορεί να παραταθεί έως 31-05-2022, δεν υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια να

συζητηθεί αυτό σε τακτική συνεδρίαση), ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, ( τηλεφωνικώς μεταξύ 10:00 π.μ εως 10:30 π.μ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018) και το άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α ́) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κοροναϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της
διάδοσής του», με το παρακάτω θέμα:
1] :«Περί παράτασης της απασχόλησης ( 13 ) δέκα τριών εργατών καθαριότητας , λόγω COVID-19, έως και την 31-05-2022».

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Δημήτρης Καμπόσος
Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών.