Στις 18 Απριλίου 2022, ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 21:00 θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Σώματος, η οποία θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ (στην αίθουσα Τέχνης και Πολιτισμού «Μέγας Αλέξανδρος») για τους συμμετέχοντες Δημοτικούς Συμβούλους που είναι εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες και ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μέσω της πλατφόρμας epresence.gov.gr, για όσους δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή

νοσήσαντες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ - ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α - «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»), σε συνδυασμό και με την υπ’ αριθ. 75/21-2-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα παρακάτω θέματα:
1. Περί τροποποιήσεως Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Άργους – Μυκηνών έτους
2022 - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
2. Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμού Δήμου Άργους – Μυκηνών οικονομικού
έτους 2022 – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
3. Υποχρεωτικό άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα Ελλάδος
– εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
4. Περί καθορισμού αρδευτικής περιόδου 2022 και έγκρισης πρόσληψης υδρονομέων
άρδευσης – εισηγήτρια η κ. Σ. Νάσαινα.
5. Επί της υπ’ αριθ. 2/2022 αποφάσεως της Κοινότητας Σκοτεινής με θέμα: «Λήψη
μέτρων για την ομαλή και απρόσκοπτη άρδευση των καλλιεργήσιμων εκτάσεων της
Κοινότητας Σκοτεινής» - εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος
6. Περί μισθώσεως οικοπέδου – αγροτεμαχίου για την κατασκευή εγκατάστασης
καταφυγίου για αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δήμου Άργους – Μυκηνών -
εισηγητής ο κ. Σ. Παναγιωτόπουλος.
7. Περί εκμισθώσεως δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα «Σχινοχωρίου» του Δήμου
Άργους – Μυκηνών - εισηγητής ο κ. Σ. Παναγιωτόπουλος.
8. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής των κάτωθι έργων: α)Οδοποιία Δ.Ε. Λυρκείας
και β)Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος Δ.Ε. Κουτσοποδίου, Λυρκείας,
Μυκηνών και Αλέας - εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.
9. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:
«Κατασκευή Κολυμβητηρίου Άργους» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
10.Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Οδοποιία
Δ.Ε. Μυκηνών - 2

ο Έργο» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

11.Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Άμεση
αποκατάσταση ζημιών λόγω θεομηνίας στη Δ.Ε. Μυκηνών» - εισηγήτρια η κ. Μ.
Λαθουράκη.
12.Περί παρατάσεως προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση
παραρεμάτιας ζώνης Ξοβριού ποταμού» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
13.Περί εκτελέσεως του έργου: «Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος Δ.Ε. Άργους»
- εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

14.Περί εκτελέσεως του έργου: «Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος Δ.Ε.
Κουτσοποδίου, Λυρκείας, Μυκηνών και Αλέας» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
15.Περί εκτελέσεως του έργου: «Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος Δ.Ε. Λέρνας,
Νέας Κιου και Αχλαδοκάμπου» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
16.Περί εκτελέσεως του έργου: «Οδοποιία Δ.Ε. Άργους» - εισηγήτρια η κ. Μ.
Λαθουράκη.
17.Περί εκτελέσεως του έργου: «Ολοκλήρωση εργασιών υφιστάμενων εγκαταστάσεων
Μουσικού Σχολείου» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
18.Περί εκτελέσεως του έργου: «Κατασκευή κολυμβητικής δεξαμενής σε οικόπεδο του
Δήμου Άργους – Μυκηνών στον Αχλαδόκαμπο» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
19.Περί προσωρινής εγκρίσεως ΕΙΣΟΔΟΥ - ΕΞΟΔΟΥ για υφιστάμενη εγκατάσταση με
δραστηριότητα «Βιομηχανία κατασκευής πλαστικών ειδών συσκευασίας (Δ.Τ.KIOS
PLAST)» ιδιοκτησίας «ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», εκτός σχεδίου Ν.
Κιου στη θέση «ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ» του Δήμου Άργους - Μυκηνών και επί δημοτικής
οδού – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
20.Περί προσωρινής εγκρίσεως ΕΙΣΟΔΟΥ - ΕΞΟΔΟΥ για υφιστάμενη εγκατάσταση με
δραστηριότητα «Ψυκτικές αποθήκες συντήρησης νωπών και κατεψυγμένων
τροφίμων – παραγωγή πάγου (μη βρώσιμου) προς ψύξη προϊόντων» ιδιοκτησίας
«Ψυγεία Ιωάννης Λέκκας ΑΒΕΕΨ», εκτός οικισμού Δαλαμανάρας στη θέση
«ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ» του Δήμου Άργους - Μυκηνών και επί δημοτικής οδού –
εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
21.Τοποθέτηση εξοπλισμού οδών – Κοινοχρήστων χώρων – εισηγήτρια η κ. Μ.
Λαθουράκη.
22.Αναγνώριση οδού προϋφιστάμενης του 1923 εντός του σχεδίου πόλης του Άργους
στο Ο.Τ. 1Α

- εισηγήτρια η κ. Α. Κοτσοβού.

23.Αποτύπωση περιοχής στο Ο.Τ. 156 και σύνταξη πράξης αναλογισμού - εισηγήτρια
η κ. Α. Κοτσοβού.
24.Περί κοπής τριών (3) ξερών πεύκων στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού σχολείου
και τεσσάρων (4) ξερών πεύκων στην πλατεία της Κοινότητας Ελληνικού -
εισηγήτρια η κ. Α. Κοτσοβού και
25.Περί εγκρίσεως Πρακτικού Νο 6 της Ειδικής Επιτροπής για εγγραφές – διαγραφές
νηπίων/βρεφών στα τμήματα της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών του Δήμου Άργους –
Μυκηνών για το σχολικό έτος 2021-2022 - εισηγήτρια η κ. Μ. Κουργιαλά.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κων/νος Μπέγκος