Στις 19 του μηνός Απριλίου του έτους 2022 ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί πρώτη τακτική συνεδρίαση του Σώματος , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018) και το άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α ́) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κοροναϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», με τα παρακάτω θέματα:


1] Περί Υποχρεωτικού ανοίγματος λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης του Δήμου Αργους Μυκηνών στην Τράπεζα
Ελλάδος.
2] Περί 2ης αναμόρφωσης-τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2022 Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνική Μέριμνα & Αθλητισμός
Δήμου Άργους-Μυκηνών .
3] Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (§ 2α του Άρθρου 32 του Ν.
4412/2016) χωρίς τροποποίηση των όρων της αρχικής Σύμβασης, ύστερα από την παροχή Σύμφωνης Γνώμης
της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ, για την ανάθεση «Προμήθειας Καυσίμων κίνησης Δήμου Άργους – Μυκηνών για τα έτη 2022
και 2023», προϋπολογισθείσας δαπάνης 860.253,50 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.
4] Περί εγκρίσεως ή μη Πρακτικού Νο 4 της Επιτροπής Διενέργειας Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, με
ΑΡ.ΕΣΗΔΗΣ: 154849 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ
για τα έτη 2022-2023 ».
5] Περί έγκρισης πρόσληψης φυλάκων πυρασφάλειας για την αντιπυρική περίοδο 2022.
6] Επαναϋποβολή θέματος περί ορισμού πληρεξουσίου Δικηγόρου του Δήμου Αργους-Μυκηνών προκειμένου να
Γνωμοδοτήσει αναφορικά με την υπόθεση Ντανάκα , Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Αργολίδας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Δημήτρης Καμπόσος
Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών.