Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αργολίδας
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ τ.Α ́-57) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με Ν.3542/2007 και Ν.3710/2008.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 141/91 (ΦΕΚ τ.Α ́-58/30-04-1991) «Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες προσώπων Υ.Δ.Τ. σε θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών»


3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2017 (ΦΕΚ τ.Α ́-14/9-2-2017) «Αναδιάταξη- αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας»
4. Τις διατάξεις της υπ ́ αριθμόν 7001/2/1478-μβ από 20/04/2017 Απόφασης κ. Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας (ΦΕΚ τ.Β ́-1540/14-5-2017) «Καθορισμός τοπικής αρμοδιότητας περιφερειακών Υπηρεσιών
της Ελληνικής Αστυνομίας»
5. Το από 11/04/2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας «Avaton Films» μετά της συνημμένης αλληλογραφίας, με το οποίο αιτείται πέραν των υπολοίπων τη συνδρομή της Ελληνικής
Αστυνομίας.
6. Το υπ ́ αριθμό 1821/22/966843 από 09/05/2022 έγγραφο ΑΕΑ/Διεύθυνσης Επικοινωνίας/Τμ.
Συντονισμού και Υποστήριξης.
7. Το υπ ́ αριθμό 144082 από 04/05/2022 έγγραφο της Π.Ε. Αργολίδας
8. Το υπ ́ αριθμό 7419/22/1057056 από 20/05/2022 έγγραφο του Τ.Τ. Άργους- Μυκηνών (προτάσεις
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων)
9. Την ανάγκη εφαρμογής προσωρινών περιοριστικών μέτρων στην κυκλοφορία των πάσης φύσεως
οχημάτων, με σκοπό αφενός μεν τη ασφαλή διεξαγωγή των κινηματογραφικών γυρισμάτων και προβών
της ανωτέρω αναφερόμενης αιτηθείσας εταιρείας αφετέρου δε στην ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας,
στην πρόληψη και αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

Διακοπή της κυκλοφορίας και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στο τμήμα:

- της οδού Β. Σοφίας από την διασταύρωση με την οδό Κοραή

-της οδού Β. Κων/νου από τη διασταύρωση με την οδό Κορίνθου έως το τέρμα της οδού

- της οδού Κορίνθου από τη διασταύρωση με την οδό Αγγελή Μπόμπου έως τη διασταύρωση με την οδό Β. Κων/νου

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω των οδών Αγγελή Μπόμπου, Μυστακοπούλου, Βασ.Σοφίας, Κοράη, Κορίνθου, Μεγάλου Αλεξάνδρου, Γεν. Κολοκοτρώνη και Φείδωνος.

Το χρονικό διάστημα των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων δύναται να παραταθεί ή να μειωθεί και πέραν των καθορισμένων ανωτέρω ωρών, εφόσον οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το επιβάλλουν κατά την κρίση του οικείου Τμήματος Τροχαίας Άργους- Μυκηνών.

Από τις προαναφερόμενες απαγορεύσεις εξαιρούνται οχήματα με ειδικές διαπιστεύσεις της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Λιμενικού Σώματος, του Ε.Κ.Α.Β. και του Δήμου Άργους-Μυκηνών.

Η εταιρεία ««Avaton Films» οφείλει σε όλη τη διάρκεια των κινηματογραφικών γυρισμάτων:

α. για την τήρηση όλων των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας και τη συμμόρφωση με τις υποδείξεις των τροχονόμων του Τ.Τ. Άργους- Μυκηνών.

β. να ενημερώσει (κρίνεται σκόπιμο) έγκαιρα τους πολίτες με κάθε πρόσφορο μέσο ( Μ.Μ.Ε., ιστότοπότης, συνδρομή του οικείου Δήμου κλπ) για την εκτέλεση των κινηματογραφικών γυρισμάτων και την ισχύ των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Το Τ.Τ. Άργους- Μυκηνών όπως μεριμνήσει σε συνεργασία με τον αρμόδιο φορέα για την υλοποίηση της παρούσας.

Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από την τοποθέτηση των πινακίδων οδικής σήμανσης, οι δε παραβάτες της παρούσας, τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν.2696/99 ΦΕΚ.57-Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3452/2007 και Ν.3710/2008.

O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΙΠΕΡΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ