Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9 – ισόγειο) στις 6 Ιουνίου 2022, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 13:30, σε τακτική (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ) συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με τιςδιατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74


του Ν. 4555/2018, για να συσκεφθούμε και αποφασίσουμε για το παρακάτω θέμα:


Επί των: υπ’ αριθ. Πρωτ. 502/10-1-2017, 21644/21-9-2017, 26048/7-11-2017 και 839/4-1-2019 αιτήσεων της κ. Λαγού Αικατερίνης, μετά από παραπομπή του σχετικού θέματος στο Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου Άργους – Μυκηνών με την υπ’ αριθ. 295/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και μετά την έκδοση των υπ’ αριθ. 247/2017, 50/2018, 266/2018 164/2019 και 135/2020 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου – εισηγητής ο κ. Β. Τάγκαλης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κων/νος Μπέγκος