Σας προσκαλούμε την 07η του μηνός Ιουνίου του έτους 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα των Αντιδημάρχων [Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9-11, Όροφος 2ος] σε πρώτη τακτική συνεδρίαση [ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ] προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:


1] Αποδοχή ποσού 317.841,28€ ως επιχορήγηση του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων για την ένταξη της
πράξης «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων σε Δήμους της χώρας (εκτός
Δήμων Μητροπολιτικών Κέντρων)» με Κωδικό ΟΠΣ 5163963 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».
2] Αποδοχή ποσού 49.600,00€ ως επιχορήγηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας-Πράσινο ταμείο για
την ένταξη στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα "Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2022, της πρόσκλησης της
δράσης «Σχέδια αστικής προσβασιμότητας (Σ.Α.Π)».
3] Αποδοχή ποσού 49.600,00€ ως επιχορήγηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας-Πράσινο ταμείο για
την ένταξη στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα "Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου, στον Άξονα Προτεραιότητας 2
«Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού ισοζυγίου» για τη Δράση: «Επιχειρησιακό σχέδιο για
την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ».
4] Περί έγκρισης εξειδίκευσης πίστωσης για την καταβολή επιχορήγησης ποσού 3.000,00 ευρώ στον αθλητικό όμιλο
Διομήδη Αργους.
5] Περί έγκρισης εξειδίκευσης πίστωσης για την καταβολή επιχορήγησης ποσού 3.000,00 ευρώ στον αθλητικό όμιλο
Αργους << ΟΙ ΔΑΝΑΟΙ >>.
6] Περί έγκρισης εξειδίκευσης πίστωσης για την καταβολή επιχορήγησης ποσού 1.000,00 ευρώ στον σύλλογο
Δρομέων Υγείας Αργολίδας.
7] Περί Τροποποίησης-αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Αργους-Μυκηνών.
8] Περί έγκρισης του Πρακτικού Διαγωνισμού Νο4 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου)
της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 159764 για την «Προμήθεια Καυσίμων κίνησης Δήμου
Άργους – Μυκηνών για τα έτη 2022 και 2023».
9] Κατάρτιση και έγκριση των τευχών και των όρων δημοπράτησης και ορισμός της Επιτροπής Διαγωνισμού του
έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Άργους».
10] Προγραμματική σύμβαση μεταξύ του ΦΟΣΔΑ Πελοποννήσου και του Δήμου Αργους-Μυκηνών για την
δημιουργία Δικτύου Γωνιών Ανακύκλωσης με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.
11] Περί προσκύρωσης εδαφικού Τμήματος εντός σχεδίου πόλης σύμφωνα με α.π. 17476/15-11-2021 αίτηση των
Χρυσούλα Μαραγκού, Αικατερίνη Μαραγκού, και Αναστασία Μαραγκού.
12] Περί ορισμού πληρεξουσίου Δικηγόρου του Δήμου Αργους-Μυκηνών για την διερεύνηση στις βάσεις δεδομένων
του Κτηματολογίου για την ύπαρξη περιουσίας της Αννας Ανδρέου-Χρονοπούλου.
13] Περί ορισμού πληρεξουσίου Δικηγόρου του Δήμου Αργους-Μυκηνών σε υπόθεση της Ευαγγελίας Κουτούζου
κατόπιν αίτησής της.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Δημήτρης Καμπόσος
Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών.