Σας προσκαλούμε την 04η του μηνός Ιουλίου του έτους 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα των Αντιδημάρχων [Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9-11, Όροφος 2ος] σε πρώτη τακτική συνεδρίαση [ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ] προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:


1] Περί αποδοχής ποσού 193.621,54 ευρώ ως επιχορήγηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας –
Πράσινο Ταμείο για την ένταξη στον άξονα προτεραιότητας 2: << Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις
Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου του Χρηματοδοτικού Προγράμματος << Δράσεις περιβαλλοντικού Ισοζυγίου >> έτους
2021.
2] Περί Τροποποίησης-αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Αργους-Μυκηνών.
3] Περί Κατακύρωσης της σύμβασης και ανάθεση του έργου << Τσιμεντοστρώσεις οδών Αχλαδοκάμπου 2022 >>

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Δημήτρης Κρίγγος

Αντιδήμαρχος Άργους – Μυκηνών.