Σας προσκαλούμε την 07 του μηνός Ιουλίου του έτους 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα των Αντιδημάρχων [Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9-11, Όροφος 2ος] σε πρώτη κατεπείγουσα συνεδρίαση [ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ] δεδομένου ότι μέχρι την 11-7-2022 πρέπει να έχει γίνει καταχώριση των αιτούμενων θέσεων στο Μητρώο Ανθρώπινου

Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου και δεν υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια να συζητηθεί αυτό, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμα:
1] "Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ έτους 2023"
Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Δημήτρης Κρίγγος
Αντιδήμαρχος Άργους – Μυκηνών