ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

-Ο Δήμος Άργους-Μυκηνών προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 175/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, ανοιχτή διαδικασία μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ, ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΑΡΓΟΥΣ,ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ, ΛΕΡΝΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 2.696.978,76 € (με ΦΠΑ).

Το έργοαποτελείται από κατηγορίες εργασιών Οδοποιίας, με προϋπολογισμό 2.174.982,87 € (δαπάνη εργασιών,Γ.Ε.+Ο.Ε., απρόβλεπτα).
-Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον
ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «Ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr , για τον
ηλεκτρονικό διαγωνισμό με συστημικό αριθμό: 190395 καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής
(www.newargos.gr).
-Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών
ορίζεται η 10/08/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα λήξης των προσφορών η 14.00 μ.μ. Ως ημερομηνία και ώρα
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 18/08/2022, ημέρα Πέμπτη.
-Το σύστημα προσφοράς είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης ανά ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του
τιμολογίου και του προϋπολογισμού (παρ. 2 α του άρθρου 95 του Ν.4412/2016). Κριτήριο ανάθεσης είναι η
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.
-Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα
κατηγορίας Οδοποιίας.
α) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. (ή
στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων) στις κατηγορίες έργων Οδοποιίας, όπως ισχύει κατά τα αναλυτικά
οριζόμενα στο Π.Δ. 71/2019, ιδίως κατά τη μεταβατική περίοδο εφαρμογής του Μητρώου Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.).
β) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη-μέλη της Ε.Ε. προσκομίζουν τις δηλώσεις και
πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν.4412/2016, γ) σε κράτος-
μέλος του ΕΟΧ, δ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και ε) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση
σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων
-Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων
συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του
ν. 4412/16.
-Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 43.499,65 €, με ισχύ
τουλάχιστον 14 μηνών.
-Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 13 μήνες.
-Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών,
Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (Άξονας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου
και των οικισμών», Πρόσκληση ΑΤ05) μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων και το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, με αποπληρωμή από πόρους ΠΔΕ του Υπουργείου
Εσωτερικών.

Ο Δήμαρχος Άργους-Μυκηνών
Δημήτρης Καμπόσος