Σας προσκαλούμε την 28η του μηνός Ιουλίου του έτους 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα των Αντιδημάρχων [Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9-11, Όροφος 2ος] σε πρώτη τακτική συνεδρίαση , [ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ] προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:


1] Περί υποβολή Πρότασης-Αίτησης στο Πρόγραμμα << Βελτίωση οδικής ασφάλειας >>που χρηματοδοτείται
από το ευρωπαϊκό ταμείο ανάκαμψης μέσα από το έργο Sub 2 -16631, και αποδοχή των όρων συμμετοχής
στο Πρόγραμμα.
2] Περί επικύρωσης Πρακτικού για την εκμίσθωση ακινήτου στην Τ.Κ.Σχινοχωρίου για χρήση Καφενείου-
Ψησταριάς.
3] Περί αποδοχής ποσού 5.000,00 ευρώ ως επιχορήγηση της Περιφερειακής Ενωσης Δήμων Πελ/σου
για την ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων των Δήμων Περιφέρειας Πελποννήσου.
4] Περί αποδοχής ή μη αίτησης σπουδαστή ΙΕΚ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΣΜΥΡΛΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, της
ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ για την πραγματοποίηση Πρακτικής άσκησής του
στο Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου μας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Δημήτρης Καμπόσος
Δήμαρχος Αργους-Μυκηνών.