Σας προσκαλούμε την 20η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα των Αντιδημάρχων [Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9-11, Όροφος 2ος] σε πρώτη τακτική συνεδρίαση , [ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ] προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:


1] Περί κατάρτισης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2022 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου
Άργους – Μυκηνών
2] Περί εγκρίσεως ή μη Πρακτικού Νο 4 της Επιτροπής Διενέργειας Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με
ΑΡ.ΕΣΗΔΗΣ: 169170 «ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023 »
3] Περί Αποδοχής αιτήσεως πραγματοποίησης Πρακτικής άσκησης της σπουδάστριας ΔΙΕΚ Ναυπλίου
Σωτηροπούλου Ελευθερίας του Αθανασίου στον 2ο Παιδικό Σταθμό Άργους.
4] Λήψη απόφασης για τον ορισμό υπεύθυνου λογαριασμού και εισηγητή εκκαθάρισης δαπάνης του έργου:
ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ
ΧΩΡΑΣ.
5] Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ενός
κλαδοθρυμματιστή για το Δήμο Άργους – Μυκηνών.
6] Περί ορισμού πληρεξούσιου Δικηγόρου σύμφωνα με το υπ’αρίθ. 14145/7-9-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων και Μελετών Οικον. Υπηρεσιών και Τοπ. Οικον. Ανάπτυξης του Δήμου Άργους – Μυκηνών σε υπόθεση
διόρθωσης κτηματολογικών εγγραφών των Λαγουδάκη Ιωάννη και Γιαννιώτου Μαρίας του Χρήστου.
Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Δημήτρης Κρίγγος

Αντιδήμαρχος Αργους-Μυκηνών.