Σας προσκαλούμε την 27η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα των Αντιδημάρχων [Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9-11, Όροφος 2ος] σε πρώτη τακτική συνεδρίαση , [ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ] προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:


1] Εγκριση του Πρακτικού Διαγωνισμού Νο 1 του έργου << Αγροτική Οδοποιϊα Δήμου Αργους-Μυκηνών , υποέργο
1 : Αγροτική Οδοποιϊα Δ.Ε . Μυκηνών ,Λυρκείας , Αλέας >> .
2] Εγκριση του Πρακτικού Διαγωνισμού Νο 1 του έργου << Αγροτική Οδοποιϊα Δήμου Αργους-Μυκηνών , υποέργο
2 : Αγροτική Οδοποιϊα Δ.Ε. Αργους, Κουτσοποδίου, Λέρνας και Νέας Κίου >>.
3] Κατάρτιση και έγκριση των τευχών και των όρων δημοπράτησης και ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού
για την ανάθεση του έργου: «Οδοποιία Κοινότητας Κεφαλοβρύσου 2022»
4] Εγκριση του Πρακτικού Διαγωνισμού Νο 4 για την << Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και γάλακτος
για τους δικαιούχους εργαζομένους του Δήμου Αργους-Μυκηνών για τα έτη 2022-2023 >> .
5] Παραλαβή των παραδοτέων της προγραμματικής σύμβασης για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
(ΣΒΑΚ) του Δήμου Άργους Μυκηνών.
6] Περί Προσδιορισμού του ποσοστού του ύψους των τροφείων στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του
Δήμου Άργους-Μυκηνών για το μήνα Σεπτέμβριο (2022), λόγω καθυστέρησης της έναρξης λειτουργίας τους και
εξέταση αίτησης γονέα επαναπροσδιορισμού τροφείων .
7] Λήψη απόφασης περί προγραμματισμού για πρόσληψη προσωπικού Δύο (2) ατόμων, με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» για το έτος 2022-2023.
8] Περί ορισμού πληρεξούσιου Δικηγόρου του Δήμου Αργους-Μυκηνών για τον εν γένει χειρισμό και σύνταξη
υπομνήματος (παροχής εξηγήσεων) ενώπιον της κ. Πταισματοδίκου Αργους σε διενεργούμενη προκαταρκτική
εξέταση (ΑΒΜ : Ε21/323 ).
9] Περί ορισμού πληρεξούσιου Δικηγόρου σύμφωνα με το υπ’αρίθ. 14145/7-9-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων και Μελετών Οικον. Υπηρεσιών και Τοπ. Οικον. Ανάπτυξης του Δήμου Άργους – Μυκηνών σε υπόθεση
διόρθωσης κτηματολογικών εγγραφών των Λαγουδάκη Ιωάννη και Γιαννιώτου Μαρίας του Χρήστου.
10] Περί ορισμού πληρεξούσιου Δικηγόρου του Δήμου Αργους-Μυκηνών αναφορικά με την από 23.03.2022 και με
αριθμό κατάθεσης δικογράφου ΤΜ/299/24.03.2022 αγωγή (Τακτική Διαδικασία – Διόρθωση αρχικών
κτηματολογικών εγγραφών) που άσκησε ο Βασίλειος Κατσίρης του Νικολάου κατά του Δήμου και κατά του
Παναγιώτη Τσιώρου του Γεωργίου, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ναυπλίου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Δημήτριος Καμπόσος.