Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9 – ισόγειο) στις 4 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30, σε τακτική (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ) συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 78 του N.

4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022 τεύχος Α ́) «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων ΟΤΑ α ́ και β ́ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», για να συσκεφθούμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:
1. Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμού Δήμου Άργους – Μυκηνών οικονομικού έτους 2022
- εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
2. Περί κατανομής ποσού 50.865,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών στις Σχολικές
Επιτροπές του Δήμου Άργους – Μυκηνών για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων –
εισηγητής ο κ. Γ. Σαρρής.
3. Συμμετοχή του Δήμου Άργους – Μυκηνών στο νέο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER 2023-
2027 Ανατολικής Πελοποννήσου της ΟΤΔ Πάρνωνα – εισηγητής ο κ. Δ. Κρίγγος.
4. Περί αυξήσεως του ωραρίου εργασίας της υπαλλήλου κ. Τσαμπάση Αγγελικής – εισηγητής
ο κ. Ν. Γκαβούνος.
5. Περί αυξήσεως του ωραρίου εργασίας της υπαλλήλου κ. Κουτρούλη Ουρανίας – εισηγητής
ο κ. Ν. Γκαβούνος.
6. Περί αυξήσεως του ωραρίου εργασίας του υπαλλήλου κ. Ρεντούλη Ανδρέα – εισηγητής ο κ.
Ν. Γκαβούνος.
7. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής των κάτωθι έργων: α)Αποκατάσταση φθορών
οδοστρώματος Δ.Ε. Κουτσοποδίου, Λυρκείας, Μυκηνών και Αλέας 2018-2019,
β)Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος Δ.Ε. Άργους 2018-2019 και γ)Αποκατάσταση
φθορών οδοστρώματος οδών στη Δ.Ε. Κουτσοποδίου 2014 - εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.
8. Διαγράμμιση έμπροσθεν ιδιωτικού χώρου στάθμευσης – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
9. Επικαιροποίηση εγκεκριμένης προσωρινής εισόδου - εξόδου για κτιριακή επέκταση
εγκατάστασης «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ» Ιδιοκτησίας Χριστάκου Αργυρίου – εισηγήτρια η κ. Μ.
Λαθουράκη.
10. Προσωρινή έγκριση εισόδου – εξόδου για υπάρχον ελαιοτριβείο εκτός του οικισμού
Κουτσοποδίου και επί Δημοτικής Οδού – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
11. Προσωρινή έγκριση εισόδου -εξόδου για υπάρχουσα εγκατάσταση με δραστηριότητα «ΚΑΔ
- Μονάδα συσκευασίας και τυποποίησης αγροτικών και βιολογικών προϊόντων» ιδιοκτησίας
της ΒΙΟΚΑΡΠΟΣ ΑΕ, σε υπάρχον κτίριο, εκτός οικισμού Μαλανδρενίου στη θέση
«ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ» Δ.Ε. Κουτσοποδίου του Δήμου Άργους - Μυκηνών και επί αγροτικής οδού –
εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
12. Χορήγηση άδειας τομής οδοστρώματος – Διέλευση αγωγού άρδευσης (Σχετ. η υπ’ αριθ.
πρωτ.: 8570/17-6-2022 αίτηση του κ. Ματράγκου Γεωργίου) – εισηγήτρια η κ. Μ.
Λαθουράκη.
13. Εργασίες σε ρυμοτομούμενα (Σχετ. η υπ’ αριθ. πρωτ.: 1613/31-8-2022 αίτηση της κ.
Σοφίας Μπιτζή) – εισηγήτρια η κ. Α. Κοτσοβού.
14. Περί κατεδαφίσεως επικίνδυνου και ετοιμόρροπου κτίσματος που βρίσκεται στον οικισμό
Προσύμνης του Δήμου Άργους – Μυκηνών - εισηγήτρια η κ. Α. Κωτσοβού.

15. Περί υλοτομίας ενός κυπαρισσοειδούς στο πεζοδρόμιο επί της οδού Καραολή & Δημητρίου
στην Κοινότητα Άργους – εισηγήτρια η κ. Α. Κοτσοβού.
16. Επί της υπ’ αριθ. πρωτ.: 11484/5-8-2022 αιτήσεως για χορήγηση άδειας εγκατάστασης και
χρήσης οικήματος εκδιδόμενου επ’ αμοιβή προσώπου στο Άργος και επί της οδού
Πυργέλας αριθ. 21 - εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
17. Επί της υπ’ αριθ. πρωτ.: 11488/5-8-2022 αιτήσεως για ανανέωση άδειας εγκατάστασης και
χρήσης οικήματος εκδιδόμενου επ’ αμοιβή προσώπου στο Άργος και επί της οδού
Πυργέλας αριθ. 22 - εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
18. Περί εγκρίσεως του πρακτικού No 3 της Ειδικής Επιτροπής Επιλογής αιτήσεων εγγραφών,
διαγραφών νηπίων με ΕΣΠΑ για τον μήνα Οκτώβριο 2022, στους Δημοτικούς
Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς για το σχολικό έτος 2022-2023 – εισηγήτρια η κ.
Μ. Κουργιαλά.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κων/νος Μπέγκος