Σας προσκαλούμε την 04η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα των Αντιδημάρχων [Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9-11, Όροφος 2ος] σε πρώτη τακτική συνεδρίαση , [ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ] προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:


1] Περί Τροποποίησης-αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Αργους-Μυκηνών.
2] Περί αποδοχής ποσού 196.797,69 ευρώ ως επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών από τους Κεντρικούς
Αυτοτελείς Πόρους ως συμπληρωματική επιχορήγηση για την κάλυψη των λειτουργικών και λοιπών γενικών
δαπανών τους, η και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων των Δήμων.
3] Περί αποδοχής ποσού 50.865,00 ευρώ ως επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών από τους Κεντρικούς
Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Σχολείων.
4] Συμμετοχή του Δήμου Άργους - Μυκηνών σε Προγραμματική Σύμβαση με τίτλο: " Εκπόνηση μελετών
πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Άργους - Μυκηνών".

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Δημήτριος Καμπόσος.