Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9 – ισόγειο) στις 13 Μαρτίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, σε τακτική (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ) συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 78 του N. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022 τεύχος Α

́) «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων ΟΤΑ α ́ και β ́ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», για να συσκεφθούμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:
1. Έγκριση του εκπονηθέντος ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
(ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΜΥΚΗΝΩΝ – εισηγητής ο κ. Δήμαρχος.
2. Επί του από 24-2-2023 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών και Τοπικής
Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Διαγραφή
ενοικίων περιπτέρων και ενοικίων κληρονομιάς ΒΟΡΙΔΗ ως αχρεωστήτως
βεβαιωθέντων» - εισηγητής ο κ. Σ. Παναγιωτόπουλος.
3. Ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών Τημενίου και Νότιας Παραλίας Κιβερίου και
διεύρυνση του ωραρίου των πολυσύχναστων παραλιών - εισηγητής ο κ. Γ.
Αθανασόπουλος.
4. Περί 2ης αναμόρφωσης - τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2023 του
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης και
Αθλητισμού Δήμου Άργους – Μυκηνών» με το διακριτικό τίτλο: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ» – εισηγητής ο κ. Ν. Δελής.
5. Περί εγκρίσεως προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 της Κοινωφελούς
Επιχείρησης Δήμου Άργους – Μυκηνών με το διακριτικό τίτλο: «ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» - εισηγητής ο κ. Π. Σκούφης.
6. Περί εγκρίσεως 1ου Α.Π.Ε., 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και παράτασης
προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος Δ.Ε.
Άργους» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
7. Περί εκτελέσεως του έργου: «Ήπιες επεμβάσεις σε κοινόχρηστο χώρο στο
Νεοχώρι» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
8. Περί εκτελέσεως του έργου: «Κατασκευή Οστεοφυλακίου» - εισηγήτρια η κ. Μ.
Λαθουράκη.
9. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου:
«Αποκατάσταση επικίνδυνων σαθρών επιχρισμάτων οροφών 1ου ΕΠΑΛ Άργους» -
εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
10.Προσωρινή έγκριση εισόδου - εξόδου για δραστηριότητα «Εργαστήριο
τυποποίησης και συσκευασίας φυσικού μελιού» ιδιοκτησίας Μπαβέλλα Γρηγορίου
του Κων/νου σε υπάρχον κτίριο εκτός του οικισμού Ινάχου στην θέση «ΛΑΚΙΖΑ» ή
«ΠΑΝΙΤΣΑ» (ΚΑΕΚ 020270311021) του Δήμου Άργους - Μυκηνών και επί
Δημοτικής Οδού - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
11.Προσωρινή έγκριση εισόδου - εξόδου για υφιστάμενη εγκατάσταση με
δραστηριότητα «Βιομηχανία επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων

(Κονσερβοποιείο)» ιδιοκτησίας «ΔΑΝΑΪΣ Α.Ε.» σε αγροτεμάχια (με ΚΑΕΚ
020480601013 και 02048060114) εκτός σχεδίου και εκτός οικισμού Κοινότητας
Μύλων του Δήμου Άργους - Μυκηνών και επί Δημοτικής Οδού - εισηγήτρια η κ. Μ.
Λαθουράκη.
12.Προσωρινή έγκριση εισόδου - εξόδου για νέα εγκατάσταση με δραστηριότητα
«Ζυθοποιία» ιδιοκτησίας της εταιρείας FMN IKE εκτός σχεδίου και εκτός οικισμού
στην θέση «ΣΥΝΟΡΟ» Κοινότητας Μαλανδρενίου, Δ.Ε. Κουτσοποδίου του Δήμου
Άργους – Μυκηνών και επί Δημοτικής Οδού - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
13.Επί της υπ’ αριθ. πρωτ.: 2014/20-10-2022 αιτήσεως των Κουγιά Κων/νου και
Κουγιά Δημητρίου δια της οποίας αιτούνται την άρση των διοικητικών δεσμεύσεων
βαρυνόμενης ιδιοκτησίας τους από το ρυμοτομικό σχέδιο Άργους - εισηγήτρια η κ.
Α. Κοτσοβού.
14.Περί εγκρίσεως του πρακτικού No 8 της Ειδικής Επιτροπής Επιλογής αιτήσεων,
αναφορικά με εγγραφές νηπίων τον μήνα Μάρτιο 2023 στους Δημοτικούς
Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς σχολικού έτους 2022 – 2023 - εισηγήτρια
η κ. Μ. Κουργιαλά.
15.Έγκριση των αιτημάτων περί μείωσης τροφείων που καταβάλουν οι γονείς στους
Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Άργους - Μυκηνών και
διαγραφής ή μη βεβαιωμένης οφειλής από βεβαιωτικό χρηματικό κατάλογο
Τροφείων, έπειτα από εξέταση αυτών από την επιτροπή που ορίστηκε με την υπ’
αριθ. 171/2022 (ΑΔΑ:Ψ35ΝΩΨΔ-Α3Δ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου -
εισηγήτρια η κ. Μ. Κουργιαλά.
16.Έγκριση ή μη Πρακτικού για την καταστροφή αντικειμένων στις δομές της «Δ/νσης
Παιδικών Σταθμών Δήμου Άργους - Μυκηνών» που δεν έχουν καμία αξία,
σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 199 του Ν. 3463/06 - εισηγήτρια η κ. Μ.
Κουργιαλά.
17.Περί αντικαταστάσεως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής
Επιχείρησης με την επωνυμία: «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης
Δήμου Άργους – Μυκηνών» με το διακριτικό τίτλο: «Δημοτική Επιχείρηση
Ύδρευσης – Αποχέτευσης» – εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.
18.Περί αντικαταστάσεως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στο διαδημοτικού
χαρακτήρα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου δικαίου «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
Ναυπλίου» – εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.
19.Περί ορισμού ενός εκπροσώπου του Δήμου Άργους – Μυκηνών, ως μέλους, σε
επιτροπή του Αγροτικού Κτηνιατρείου Άργους για την εκτίμηση της εν ζωή αξίας
ζώων δικαιοδοσίας του Δήμου που σφάζονται ή θανατώνονται λόγω μεταδοτικών
νοσημάτων – εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος και
20.Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου:
«Οδοποιία Δ.Ε. Λυρκείας 2014» – εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κων/νος Μπέγκος

Οδηγίες πρόληψης για να θωρακίσουμε το σπίτι μας έναντι πυρκαγιάς

Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο! | Θερμές Εργασίες |

Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο! | Barbecue |

Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο! | Αγροτικές Εργασίες |

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ

2020

bannerDOA

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) Δήμου Άργους - Μυκηνών
KaPa Data Consulting
Στοιχεία Επικοινωνίας

τηλ.: 2106855245
email: info@kapaconsulting.gr
Κερκύρας 2, Μελίσσια Αττικής

Επιτροπή Ισότητας

epitropi-isotita

Αναζήτηση

Κέντρο Κοινότητας και Κινητή Μονάδα

banner-ee-evropaika-ependytika-tameia-01


 

05112020-nafplio-espa

Κορωνοϊός Covid 19 – Χρήσιμες Οδηγίες

koronoios

Νέος κορωνοϊός: Συμπτώματα και τρόποι προστασίας

Your Europe

yellow el

Μηνύματα Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

gscp logo xoris grammata 0

Ecastles

ecastles

Οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές

 

ΕΛΣΤΑΤ - Απογραφή Κτιρίων 2021

 

Σημαντικές Ανακοινώσεις

Για επικοινωνία με τον Δήμο
2751360000
dimos@argos.gr


ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ


Δωρεάν ψυχολόγοι στον Δήμο Άργους Μυκηνών

Τσώκρη 63, Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 με 15:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2751360747


- 15960: Πενταψήφιος τηλεφωνικός αριθμός.
Tηλεφωνικές αναγγελίες βλαβών στο Δήμο Άργους – Μυκηνών


- Υπεύθυνοι ταφής
Δ.Ε. Λυρκείας, Κωτσιαντής Ι. , Τηλ: 2751361100
Δ.Ε. Μυκηνών, Παπαιωάννου Ν. Τηλ: 2751361216
Δ.Ε. Κουτσοποδίου, Μπάρλα Π. , Τηλ: 2751360900
Δ.Ε. Ν.Κίου, Τσίρου Μ, Τηλ: 2751051013


prosklisi-dim-simv
argos-tourism
ethelontismos-banner
Read bokies review by artbetting.net
The Betst Bokies Romenia Bonus bet365 here.
Download Full Premium themes
Склад за дървен материал - Прочети тук.