Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9 – ισόγειο) στις 19 Ιουνίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, σε τακτική (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ) συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, για να

συσκεφθούμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:
1. Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμού Δήμου Άργους – Μυκηνών οικονομικού έτους 2023 - εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
2. Περί μεταθέσεως του χρόνου παράδοσης του είδους δορυφορικού απορριμματοφόρου, τύπου πρέσας, χωρητικότητας 8m3 έως και την 15/07/2023 - εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
3. Περί τροποποιήσεως της σύμβασης 22SYMV010880169 2022-07-06 για την προμήθεια καυσίμων κίνησης - εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
4. Επί του από 2-6-2023 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Διαγραφή ενοικίων περιπτέρου ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντων» - εισηγητής ο κ. Σ. Παναγιωτόπουλος.
5. Επί της υπ’ αριθ. πρωτ.: 8102/23-5-2023 αιτήσεως του Αθλητικού Συλλόγου «ΤΣΟΪ ΛΗ ΦΑΤ Ελλάδας» αιτουμένου οικονομική ενίσχυση - εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.
6. Περί εγκρίσεως απολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δήμου Άργους – Μυκηνών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» - εισηγητής ο κ. Ν. Γκαβούνος.
7. Περί εγκρίσεως απολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δήμου Άργους – Μυκηνών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» - εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.
8. Περί εγκρίσεως απολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δήμου Άργους – Μυκηνών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» - εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.
9. Περί εγκρίσεως απολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δήμου Άργους – Μυκηνών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» - εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.
10. Περί εγκρίσεως Απολογισμού – Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Άργους – Μυκηνών» και το διακριτικό τίτλο: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ» - εισηγητής ο κ. Ν. Δελής.
11. Περί εγκρίσεως Απολογισμού – Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Άργους – Μυκηνών» και το διακριτικό τίτλο: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ» - εισηγητής ο κ. Ν. Δελής.
12. Περί εγκρίσεως Απολογισμού – Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Άργους – Μυκηνών» και το διακριτικό τίτλο: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ» - εισηγητής ο κ. Ν. Δελής.
13. Περί εγκρίσεως Απολογισμού – Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Άργους – Μυκηνών» και το διακριτικό τίτλο: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ» - εισηγητής ο κ. Ν. Δελής.
14. Περί εγκρίσεως Απολογισμού – Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Άργους – Μυκηνών» και το διακριτικό τίτλο: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ» - εισηγητής ο κ. Ν. Δελής.
15. Περί εγκρίσεως Απολογισμού – Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Άργους – Μυκηνών» και το διακριτικό τίτλο: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ» - εισηγητής ο κ. Ν. Δελής.
16. Τοποθέτηση εξοπλισμού οδών – κοινόχρηστων χώρων – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
17. Επικαιροποίηση εγκεκριμένης προσωρινής εισόδου – εξόδου σε αγροτεμάχιο (ιδιοκτησίας Νταή Χρήστου) λόγω εγκατάστασης νέας δραστηριότητας: «Επαγγελματικό εργαστήριο παραγωγής παρασκευασμένων τροφών για μέλισσες» επωνυμίας: «Γκλάβα Μαρίας» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
18. Χορήγηση άδειας τομής οδοστρώματος - διέλευσης υπόγειων καλωδίων - Ετήσια άδεια για το 2023 κατόπιν αιτήσεως της COSMOTE A.E. – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
19. Χορήγηση άδειας εκτέλεσης εργασιών για την υπόγεια διέλευση καλωδίων κατόπιν αιτήσεως της ΑΠΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
20. Χορήγηση θέσης ΑΜΕΑ επί της οδού Καλλέργη αριθ. 27 στο Άργος κατόπιν αιτήσεως του κ. Χριστάκου Στυλιανού – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
21. Συμμετοχή του Δήμου Άργους - Μυκηνών σε Προγραμματική Σύμβαση με τίτλο: "Εκπόνηση μελετών έργων και αναθεωρήσεων αδειών Δήμου Άργους - Μυκηνών" – εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.
22. Συμμετοχή του Δήμου Άργους - Μυκηνών σε Προγραμματική Σύμβαση με τίτλο: "Εκπόνηση και υποβολή μελετών για την ανάδειξη περιπατητικών μονοπατιών" – εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.
23. Υλοτομία ενός ξερού δέντρου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Καραολή & Δημητρίου αριθ. 44 καθώς και δύο ξερών δέντρων στα πεζοδρόμια επί της οδού Ζωγράφου αριθ. 15 στην Κοινότητα Άργους – εισηγήτρια η κ. Α. Κοτσοβού.
24. Υλοτομία προσβεβλημένου πλατάνου από τον μύκητα Ceratocystis platani στην Κοινότητα Κεφαλοβρύσου του Δήμου Άργους – Μυκηνών – εισηγήτρια η κ. Α. Κοτσοβού.
25. Υλοτομία δέκα πεύκων στην Κοινότητα Λυρκείας – εισηγήτρια η κ. Α. Κοτσοβού.
26. Λήψη απόφασης για χρήση σχετικών διατάξεων περί αύξησης δυναμικότητας κατά 10% των λειτουργούντων Παιδικών Σταθμών, ενταγμένων στο νέο ενοποιημένο πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης (Περιόδου 2023-2024) – εισηγήτρια η κ. Μ. Κουργιαλά.
27. Περί αποδοχής ή μη αιτήσεων σπουδαστριών Δ ΙΕΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥ της ειδικότητας Βοηθού Βρεφονηπιοκόμων, για την πραγματοποίηση της 6μηνης Πρακτικής τους άσκησης στον 2ο Παιδικό & 5ο Βρεφονηπιακό Σταθμό Άργους, της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών του Δήμου Άργους – Μυκηνών – εισηγήτρια η κ. Μ. Κουργιαλά και
28. Περί εγκρίσεως ή μη της Εισηγητικής Έκθεσης Νο 11 της Ειδικής Επιτροπής εγγραφής & διαγραφής νηπίων, στα τμήματα της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών του Δήμου Άργους – Μυκηνών, για το σχολικό έτος 2022-2023 – εισηγήτρια η κ. Μ. Κουργιαλά.


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Κων/νος Μπέγκος

Οδηγίες πρόληψης για να θωρακίσουμε το σπίτι μας έναντι πυρκαγιάς

Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο! | Θερμές Εργασίες |

Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο! | Barbecue |

Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο! | Αγροτικές Εργασίες |

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ

2020

bannerDOA

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) Δήμου Άργους - Μυκηνών
KaPa Data Consulting
Στοιχεία Επικοινωνίας

τηλ.: 2106855245
email: info@kapaconsulting.gr
Κερκύρας 2, Μελίσσια Αττικής

Επιτροπή Ισότητας

epitropi-isotita

Αναζήτηση

Κέντρο Κοινότητας και Κινητή Μονάδα

banner-ee-evropaika-ependytika-tameia-01


 

05112020-nafplio-espa

Κορωνοϊός Covid 19 – Χρήσιμες Οδηγίες

koronoios

Νέος κορωνοϊός: Συμπτώματα και τρόποι προστασίας

Your Europe

yellow el

Μηνύματα Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

gscp logo xoris grammata 0

Ecastles

ecastles

Οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές

 

ΕΛΣΤΑΤ - Απογραφή Κτιρίων 2021

 

Σημαντικές Ανακοινώσεις

Για επικοινωνία με τον Δήμο
2751360000
dimos@argos.gr


ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ


Δωρεάν ψυχολόγοι στον Δήμο Άργους Μυκηνών

Τσώκρη 63, Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 με 15:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2751360747


- 15960: Πενταψήφιος τηλεφωνικός αριθμός.
Tηλεφωνικές αναγγελίες βλαβών στο Δήμο Άργους – Μυκηνών


- Υπεύθυνοι ταφής
Δ.Ε. Λυρκείας, Κωτσιαντής Ι. , Τηλ: 2751361100
Δ.Ε. Μυκηνών, Παπαιωάννου Ν. Τηλ: 2751361216
Δ.Ε. Κουτσοποδίου, Μπάρλα Π. , Τηλ: 2751360900
Δ.Ε. Ν.Κίου, Τσίρου Μ, Τηλ: 2751051013


prosklisi-dim-simv
argos-tourism
ethelontismos-banner
Read bokies review by artbetting.net
The Betst Bokies Romenia Bonus bet365 here.
Download Full Premium themes
Склад за дървен материал - Прочети тук.