ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

-Ο Δήμος Άργους-Μυκηνών προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 174/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, ανοιχτή διαδικασία μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου «Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση κοινόχρηστων δημοσίων χώρων του Δήμου Άργους-Μυκηνών»,
εκτιμώμενης αξίας 7.000.000,00 € (με ΦΠΑ).


-Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 5.645.161,28 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) και
αναλύεται σε κατ’ Αποκοπή Δαπάνη Εργασιών περιλαμβανομένου και του ΓΕ & ΟΕ: 5.039.255,69 Ευρώ
(2.517.310,44€ για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, 1.167.227,21€ για έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΆ, 809.147,41€ για
έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και 545.570,64€ για έργα ΠΡΑΣΙΝΟΥ), σε Απρόβλεπτα (ποσοστού 9% επί της δαπάνης
εργασιών περιλαμβανομένου και του ΓΕ & ΟΕ) 453.533,01€, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του
άρθρου 156 παρ. 3. (α) του ν. 4412/2016, Δαπάνη για απολογιστικές εργασίες (περιλαμβανομένου και ΓΕ & ΟΕ
ποσοστού 18% επ’ αυτών) 62.372,58 €. Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού
90.000,00 € σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016. και υφίσταται πρόβλεψη για Ρήτρα πρόσθετης
καταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 149 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 16 της παρούσας.
-Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον
ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «Ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr , για τον
ηλεκτρονικό διαγωνισμό με συστημικό αριθμό: 202755 καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής
(www.newargos.gr).
-Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών
ορίζεται η 21/09/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης των προσφορών η 10:00. Ως ημερομηνία και ώρα
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 27/09/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00.
-Το σύστημα προσφοράς είναι με ελεύθερη συμπλήρωση ανοιχτού τιμολογίου και του προϋπολογισμού (παρ.
2β του άρθρου 95 του Ν.4412/2016). Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά με βάση την τιμή. Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο
σύνολο.
-Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην
κατηγορία/ες έργου ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και έργα ΠΡΑΣΙΝΟΥ.
α) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές
διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019 ή στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημόσιων Έργων
(ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), από την έναρξη ισχύος του τελευταίου, στην κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21 της παρούσας.
β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη-μέλη της Ε.Ε. προσκομίζουν τις δηλώσεις και
πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν.4412/2016, γ) σε κράτος-
μέλος του ΕΟΧ, δ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και ε) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση
σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων
-Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων
συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του
ν. 4412/16.
-Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 112.903,23 €, με ισχύ
τουλάχιστον 14 μηνών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 13 μήνες.
-Το έργο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΧΩΡΟΥ» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης μέσα από το έργο «(Sub. 1-16873)
Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου» της δράσης
«Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα» - ID 16873-. που είναι ενταγμένα στον πυλώνα 1

της Πράσινης Μετάβασης στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Άξονα 1.2 – Ενεργειακή
αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση. Το έργο υλοποιείται στο
πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της
Ευρωπαϊκής Ένωση – NextGenerationEU.

Ο Δήμαρχος Άργους-Μυκηνών
Δημήτρης Καμπόσος

Οδηγίες πρόληψης για να θωρακίσουμε το σπίτι μας έναντι πυρκαγιάς

Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο! | Θερμές Εργασίες |

Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο! | Barbecue |

Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο! | Αγροτικές Εργασίες |

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ

2020

bannerDOA

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) Δήμου Άργους - Μυκηνών
KaPa Data Consulting
Στοιχεία Επικοινωνίας

τηλ.: 2106855245
email: info@kapaconsulting.gr
Κερκύρας 2, Μελίσσια Αττικής

Επιτροπή Ισότητας

epitropi-isotita

Αναζήτηση

Κέντρο Κοινότητας και Κινητή Μονάδα

banner-ee-evropaika-ependytika-tameia-01


 

05112020-nafplio-espa

Κορωνοϊός Covid 19 – Χρήσιμες Οδηγίες

koronoios

Νέος κορωνοϊός: Συμπτώματα και τρόποι προστασίας

Your Europe

yellow el

Μηνύματα Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

gscp logo xoris grammata 0

Ecastles

ecastles

Οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές

 

ΕΛΣΤΑΤ - Απογραφή Κτιρίων 2021

 

Σημαντικές Ανακοινώσεις

Για επικοινωνία με τον Δήμο
2751360000
dimos@argos.gr


ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ


Δωρεάν ψυχολόγοι στον Δήμο Άργους Μυκηνών

Τσώκρη 63, Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 με 15:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2751360747


- 15960: Πενταψήφιος τηλεφωνικός αριθμός.
Tηλεφωνικές αναγγελίες βλαβών στο Δήμο Άργους – Μυκηνών


- Υπεύθυνοι ταφής
Δ.Ε. Λυρκείας, Κωτσιαντής Ι. , Τηλ: 2751361100
Δ.Ε. Μυκηνών, Παπαιωάννου Ν. Τηλ: 2751361216
Δ.Ε. Κουτσοποδίου, Μπάρλα Π. , Τηλ: 2751360900
Δ.Ε. Ν.Κίου, Τσίρου Μ, Τηλ: 2751051013


prosklisi-dim-simv
argos-tourism
ethelontismos-banner
Read bokies review by artbetting.net
The Betst Bokies Romenia Bonus bet365 here.
Download Full Premium themes
Склад за дървен материал - Прочети тук.