Στις 11 του μηνός Μαρτίου του έτους 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί πρώτη τακτική συνεδρίαση του Σώματος , [ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ] και καλείστε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα [Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9-11, Όροφος 2ος] προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1] Υποβολή αιτήματος αναχρηματοδότησης ήδη συναφθέντων δανείων µε το Τ.Π. και ∆ανείων.

2] Υποβολή των κάτωθι: α) αίτημα αλλαγής επιτοκίου συνομολογούμενου δανείου ποσού 12.213.902,05€ για την εκτέλεση του έργου «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων μαγνητικής επαγωγής για την ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού οδοφωτισμού» και β) επιμήκυνση διάρκειας αποπληρωμής του δανείου από δέκα έτη σε δεκαπέντε.

3] Eξουσιοδότηση του Δημάρχου Άργους-Μυκηνών υπογραφής δανειακών συμβάσεων/ πρόσθετων πράξεων με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων του εντασσόμενου έργου << Ανέγερση κτιρίου νέου Δημαρχείου Δήμου Άργους-Μυκηνών , στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης.

4] Eξουσιοδότηση του Δημάρχου Άργους-Μυκηνών υπογραφής δανειακών συμβάσεων/ πρόσθετων πράξεων με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων του εντασσόμενου έργου << Αγροτική Οδοποιϊα Δήμου Αργους- Μυκηνών >> , στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης.

5] Σύνταξη Τριμηνιαίων Εκθέσεων περιόδου 01-01-2023 έως 31-12-2023 ( Δ΄Τρίμηνο 2023 ) προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.

6] Κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών Ν.Π.Δ.Δ << Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Άργους-Μυκηνών και μεταφορά υπολοίπων στον κεντρικό λογαριασμό του Δήμου >>.

7] Κλείσιμο αδρανών λογαριασμών πρώην Δήμου Μυκηναίων.

8] Έγκριση της 2ης Γνωμοδότησης Επιτροπής Παραλαβής Υλικών σχετικά με την τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 22SYMV011707617 1ης Τροποποίησης Σύμβασης , για την Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Άργους-Μυκηνών για τα έτη 2022-2023, την οποία έχει συνάψει ο Δήμος Άργους-Μυκηνών με την εταιρεία ZERO DLG IKE.

9] Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 2/2024 Τεχνικής Έκθεσης που αφορά την διαχείριση- διάθεση των ειδικών ρευμάτων απορριμμάτων του Δήμου Άργους-Μυκηνών, τα οποία κατά παράβαση του κανονισμού καθαριότητας αποτίθενται πλησίον των κάδων στις στάσεις αποκομιδής η σε λοιπούς κοινόχρηστους χώρους , είτε καταλήγουν στο αποχετευτικό σύστημα και ειδικότερα 1.Τηγανέλαια, 2. Απόβλητα Ιματισμού, και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή σχετικού Συμφωνητικού.

10] Προσωρινή Eγκριση εισόδου-εξόδου σε αγροτεμάχιο ( ΚΑΕΚ 0200909100290 ) ,για υπάρχον βιοτεχνικό κτίριο, ιδιοκτησίας Σ.Κατσούλης-Ε.Μπουμπουρέκα Ο.Ε., με δραστηριότητα << Επαγγελματικό Εργαστήριο Κατασκευής Αγροτικών Εργαλείων και Σουστών Αυτοκινήτου >>, εκτός σχεδίου και εκτός οικισμού , στην θέση << Μπάμπω >> κτημ.περιφ. Αργους του Δήμου Αργους-Μυκηνών και επί αγροτικής οδού.

11] Έγκριση για κατ' εξαίρεση οδήγηση οχημάτων του Δήμου Άργους-Μυκηνών.

12] Εγκριση Πρακτικών Διαγωνισμού Νο 2 και Νο 3 για την << Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών του Δήμου Αργους-Μυκηνών και των Νομικών Προσώπων του για τα έτη 2024 και 2025.

13] Αποδοχή υπηρεσίας του χορηγού Αφοί Ν.Χριστοδούλου, από την Α.Ε. Βιομηχανία Χυμών στο Δήμο Άργους Μυκηνών για τις εκδηλώσεις του Δήμου μας έτους 2024.

14] Αποδοχή υπηρεσίας του χορηγού Σπύρου Φράγκου κ ΣΙΑ Ο.Ε ., Οινοποιείο, στο Δήμο Άργους-Μυκηνών για τις εκδηλώσεις του Δήμου μας έτους 2024.

15] Αποδοχή υπηρεσίας του χορηγού Ιωάννη Αργ.Κουρουνιώτη ,από την εταιρεία VOI κ ΝΟΙ Εισαγωγές Εμπόριο Υποδημάτων ,στο Δήμο Άργους-Μυκηνών για τις εκδηλώσεις του Δήμου μας έτους 2024.

16] Αποδοχή υπηρεσίας του χορηγού Φ.Μποζιονέλος ΚΑΙ Υιοι Α.Ε.Ε., από την εταιρεία Εμπορίας Κρεάτων, στο Δήμο Άργους-Μυκηνών για τις εκδηλώσεις του Δήμου μας έτους 2024.

17] Αποδοχή υπηρεσίας του χορηγού Μπρούσαλη Αλεξάνδρας, από την εταιρεία ACANTO, στο Δήμο Άργους- Μυκηνών για τις εκδηλώσεις του Δήμου μας έτους 2024.

18] Αποδοχή υπηρεσίας του χορηγού Αντώνη Παπαντώνη, από την εταιρεία Οινοποιίας, στο Δήμο Άργους- Μυκηνών για τις εκδηλώσεις του Δήμου μας έτους 2024.

19] Αποδοχή υπηρεσίας του χορηγού Σύλλογος Ολυμπιακών Αθλημάτων Άργους, στο Δήμο Άργους-Μυκηνών για τις εκδηλώσεις του Δήμου μας έτους 2024.

20] Αποδοχή υπηρεσίας του χορηγού Χ.Παναγιωτόπουλου και ΣΙΑ Ο.Ε., από την εταιρεία ΑΣΤΡΟ, στο Δήμο Άργους-Μυκηνών για τις εκδηλώσεις του Δήμου μας έτους 2024.

21] Αποδοχή υπηρεσίας του χορηγού Κατσαρός Π.-Παναγιωτόπουλος Ν. O.E., από την εταιρεία ΝΟVA, στο Δήμο Άργους-Μυκηνών για τις εκδηλώσεις του Δήμου μας έτους 2024.

22] Άσκηση αίτησης ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ κατά της υπ΄ αριθμ. 3596/11-01-2024 απόφασης Υπουργού Εσωτερικών – Άσκηση Αίτησης αναστολής εκτελέσεως αυτής ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου και λήψεως προσωρινής διαταγής.

23] Αποδοχή ή μη αίτησης της σπουδάστριας του ΔΙΕΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥ, ΣΧΙΝΑ ΜΑΡΙΑΣ-ΙΩΑΝΝΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, της ειδικότητας Τεχνικός Δασικής Προστασίας για την πραγματοποίηση Πρακτικής άσκησής της στο Τμήμα Πρασίνου & Αγροτικής Παραγωγής της Δ/νσης Δόμησης, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου του Δήμου μας .

24] Ορισμός Πληρεξουσίου Δικηγόρου του Δήμου Άργους-Μυκηνών , σε υπόθεση Αγωγής 1) με αρ. κατ. ΕΓ/396/3- 6-21 ( διαδικασία εργατικών διαφορών ) και 2) με με αρ. κατ.ΕΓ/1326/8-12-23 (διαδικασία εργατικών) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ναυπλίου.

25] Ορισμός Πληρεξουσίου Δικηγόρου του Δήμου Άργους-Μυκηνών , σε υπόθεση Αγωγής 1) με αρ. κατ. ΕΓ/793/15-07-2022 των Ιωάννη Ρισβά συν δέκα ( 10 ) υπαλλήλων του Δήμου μας ( διαδικασία εργατικών διαφορών ) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ναυπλίου.

26] Ορισμός Πληρεξουσίου Δικηγόρου του Δήμου Άργους-Μυκηνών ,ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης, για την συζήτηση με αρ. κατ. ΑΚ.16/23-03-2021 αίτηση ακύρωσης της Αντιγόνης

Μυλωνά κατά του Δήμου Άργους-Μυκηνών.

27] Ορισμός Πληρεξουσίου Δικηγόρου του Δήμου Άργους-Μυκηνών, για Νομική Κάλυψη υπαλλήλου σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. πρωτ: 3359 /28-02-2024 έγγραφο του Τμήματος Διοίκησης του Δήμου μας.

28] Ορισμός Πληρεξουσίου Δικηγόρου του Δήμου Άργους-Μυκηνών, για Νομική Κάλυψη υπαλλήλου σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. πρωτ: 3932 /07-03-2024 έγγραφο του Τμήματος Διοίκησης του Δήμου μας.

 

O Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Ιωάννης Δ. Μαλτέζος

Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών

Οδηγίες προστασίας για ασφαλή μετακίνηση κατά τη χειμερινή περίοδο

Οδηγίες πρόληψης για να θωρακίσουμε το σπίτι μας έναντι πυρκαγιάς

Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο! | Θερμές Εργασίες |

Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο! | Barbecue |

Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο! | Αγροτικές Εργασίες |

Πλημμυρικά φαινόμενα | Οδηγίες Προστασίας στη Νοηματική

Πλημμυρικά φαινόμενα | Οδηγίες Προστασίας στη Νοηματική

 

 

bannerDOA

Αναζήτηση

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) Δήμου Άργους - Μυκηνών
KaPa Data Consulting
Στοιχεία Επικοινωνίας

τηλ.: 2106855245
email: info@kapaconsulting.gr
Κερκύρας 2, Μελίσσια Αττικής

Επιτροπή Ισότητας

epitropi-isotita

Κέντρο Κοινότητας και Κινητή Μονάδα

banner-ee-evropaika-ependytika-tameia-01


 

05112020-nafplio-espa

Κορωνοϊός Covid 19 – Χρήσιμες Οδηγίες

koronoios

Νέος κορωνοϊός: Συμπτώματα και τρόποι προστασίας

Your Europe

yellow el

Μηνύματα Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

gscp logo xoris grammata 0

Ecastles

ecastles

Οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές

 

ΕΛΣΤΑΤ - Απογραφή Κτιρίων 2021

 

Σημαντικές Ανακοινώσεις

Για επικοινωνία με τον Δήμο
2751360000
dimos@argos.gr


ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ


Δωρεάν ψυχολόγοι στον Δήμο Άργους Μυκηνών

Τσώκρη 63, Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 με 15:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2751360747


- 15960: Πενταψήφιος τηλεφωνικός αριθμός.
Tηλεφωνικές αναγγελίες βλαβών στο Δήμο Άργους – Μυκηνών


- Υπεύθυνοι ταφής
Δ.Ε. Λυρκείας, Κωτσιαντής Ι. , Τηλ: 2751361100
Δ.Ε. Μυκηνών, Παπαιωάννου Ν. Τηλ: 2751361216
Δ.Ε. Κουτσοποδίου, Μπάρλα Π. , Τηλ: 2751360900
Δ.Ε. Ν.Κίου, Τσίρου Μ, Τηλ: 2751051013


prosklisi-dim-simv
argos-tourism
ethelontismos-banner