Στις 01 του μηνός Aπριλίου του έτους 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί πρώτη τακτική συνεδρίαση του Σώματος , [ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ] και καλείστε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα [Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9-11, Όροφος 2ος] προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 

 

1] Aποδοχή ποσού 130.680,00 ευρώ ως επιχορήγηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ένταξη της Πράξης << Κέντρο Κοινότητας Δήμου Άργους Μυκηνών >>, στο Πρόγραμμα << Πελοπόννησος 2021-2027 >>.

2] Κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών Δημοτικής Επιχείρησης << Κοινοφελούς Επιχείρησης Δήμου Άργους-Μυκηνών ( ΚΕΔΑΜ ) με Δ.Τ. Παιδεία και Πολιτισμός >> και μεταφορά υπολοίπων στον κεντρικό λογαριασμό του Δήμου.  

3] Έγκριση υποβολής της 2ης τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου ΄Εργου της ενταγμένης στο Πρόγραμμα << Αντώνης Τρίτσης >> Πράξης με τίτλο : << Ανέγερση κτηρίου νέου Δημαρχείου Δήμου Άργους- Μυκηνών >>.

4] Έγκριση Πρακτικού Διαγωνισμού Νο 2 του έργου << Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος Δ.Ε.Κουτσοποδίου ,Λυρκείας, Μυκηνών και Αλέας 2023 >>.      

5] Προσωρινή έγκριση εισόδου-εξόδου σε αγροτεμάχιο ( ΚΑΕΚ 020091314041 ), για υπάρχον βιοτεχνικό κτίριο, ιδιοκτησίας << Μυκηναϊκή Κωτσόπουλος Α.Ε. >> με δραστηριότητα << Επεξεργασία και Τυποποϊηση Ελαίου και Ελαιολάδου >> , εκτός σχεδίου και εκτός οικισμού , στη θέση ‘Ακοβα κτηματικής Περιφέρειας ‘Αργους του Δήμου Αργους-Μυκηνών και επί δημοτικής οδού.

6] Αποσύνδεση των Ομάδων: ΟΜΑΔΑ Γ –ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ (CPV 15810000-9) και ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ CPV 15810000-9) της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2024 & 2025».

7] Αποδοχή της υπ΄αρ. πρωτ. 456783/27-12-2024 Απόφασης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, περί ένταξης της Πράξης ΄'Συγκρότηση και Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Άργους - Μυκηνών", με κωδικό ΟΠΣ 6003011, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Πελοπόννησος 2021-2027" που συγχρηματοδοτείται απο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

8] Ορισμός εκπροσώπου για συμμετοχή στην Επιστημονική Ομάδα υποστήριξης, στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης, για την υλοποίηση των Πράξεων A. Συνέχιση Δράσης Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο Δήμο ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ - Β1.Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου.

9] Έγκριση επικαιροποιημένου Τεχνικού Παραρτήματος Υλοποίησης ΥΕ με Ίδια Μέσα και σχεδίου της σχετικής με αρ. πρωτ. 456783/27-12-2024 Απόφασης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, περί ένταξης της Πράξης ΄'Συγκρότηση και Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Άργους - Μυκηνών", με κωδικό ΟΠΣ 6003011, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Πελοπόννησος 2021-2027" που συγχρηματοδοτείται απο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

10] Επί της υπ΄αριθμ 9/2024 Απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Άργους, που αφορά την χωροθέτηση κάδων συλλογής αποβλήτων ιματισμού και δοχείων συλλογής τηγανέλαιων.

11] Έγκριση κατ΄εξαίρεση οδήγησης.

12] Έγκριση Πρακτικού Διαγωνισμού Νο 4 για την << Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού για την αύξηση της ενέργειας απόδοσης και ενεργειακής εξοικονόμησης αρδευτικών εγκαταστάσεων Δήμου Άργους-Μυκηνών >> .

13] Υποβολή αίτησης Χρηματοδότησης για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων στο Πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» , της με αρ.πρωτ. ΥΠΕΕΝ/ΔΕΠΕΑ/90689/707(ΦΕΚ 4812/Β’/12-09-2022) πρόσκλησης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 922/Β’/22-02-2023, ΦΕΚ 3332/Β’/19-05-2023), της Δ/νσης Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Γενικής Δ/νσης Ενέργειας της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

14]Γνωμοδότηση για χορήγηση άδειας τομής οδοστρώματος – Διέλευση αγωγού άρδευσης, σχετ:   1. Η υπ΄αριθ. 14831 / 21-09-2023 αίτηση της Ματσίκα Χριστίνας συζ. Χρήστου Φασουλή , 2. Υπ΄αριθ. 19075 / 11-12-2023 έγγραφο – καταγγελία του Κωτσιόπουλου.

15] Ορισμός Πληρεξουσίου Δικηγόρου του Δήμου Άργους-Μυκηνών ,σε υπόθεση Διαταγής Πληρωμής με αρ.11/2024 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ναυπλίου κατά του Δήμου Άργους-Μυκηνών, από τον Φλώρο Χρήστο κάτοικο Άργους.

16] Ορισμός Πληρεξουσίου Δικηγόρου του Δήμου Άργους-Μυκηνών ,σε υπόθεση Διαταγής Πληρωμής με αρ.8/2024 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ναυπλίου κατά του Δήμου Άργους-Μυκηνών, από την εταιρεία ELMO CITY A.E που εδρεύει στην Αττική.

17] Ορισμός Πληρεξουσίου Δικηγόρου του Δήμου Άργους-Μυκηνών, για Γνωμοδότηση για την άσκηση κύριας παρέμβασης του Δήμου Άργους – Μυκηνών σε υπόθεση Κτηματολογικών Διαφορών, με αριθμό κατάθεσης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ναυπλίου ΤΜ/220/27-2-2024 των 1) Παναγιώτας Κοτσομύτη του Θεοδοσίου, 2) Κωνσταντίνου Κοτσομύτη του Ευαγγέλου, 3) Σπυριδούλας Κοτσομύτη του Ευαγγέλου και 4) Σπυριδούλας Κοτσομύτη του Θεοδοσίου, και των 1) Ευαγγέλου Κωτσομύτη του Κωνσταντίνου και 2) της ΙΚΕ με την επωνυμία «LERNA DEVELOPMENT», και ειδικότερα υπέρ των πρώτων επί της από 15-2-2024 και με αριθμό κατάθεσης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ναυπλίου ΤΜ/206/26-2-2024.

18] Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου Άργους-Mυκηνών   σε προσφυγή ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ναυπλίου, με αρ. κατ. ΠΡ 87/26-9-2022 , κατά της υπ’ αριθμόν ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/72457/3377/12.7.2022 Απόφασης του Γενικού Διευθυντή Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

19] Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου Άργους-Mυκηνών , σε αγωγή Θεμιστοκλή Αποστολόπουλου συν οκτώ (8) υπαλλήλων στο Ειρηνοδικείο Άργους, (εργατικές διαφορές ).

                                            O Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

                                                          Ιωάννης Δ. Μαλτέζος

                                                   Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών.

 

Οδηγίες προστασίας για ασφαλή μετακίνηση κατά τη χειμερινή περίοδο

Οδηγίες πρόληψης για να θωρακίσουμε το σπίτι μας έναντι πυρκαγιάς

Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο! | Θερμές Εργασίες |

Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο! | Barbecue |

Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο! | Αγροτικές Εργασίες |

Πλημμυρικά φαινόμενα | Οδηγίες Προστασίας στη Νοηματική

Πλημμυρικά φαινόμενα | Οδηγίες Προστασίας στη Νοηματική

 

 

bannerDOA

Αναζήτηση

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) Δήμου Άργους - Μυκηνών
KaPa Data Consulting
Στοιχεία Επικοινωνίας

τηλ.: 2106855245
email: info@kapaconsulting.gr
Κερκύρας 2, Μελίσσια Αττικής

Επιτροπή Ισότητας

epitropi-isotita

Κέντρο Κοινότητας και Κινητή Μονάδα

banner-ee-evropaika-ependytika-tameia-01


 

05112020-nafplio-espa

Κορωνοϊός Covid 19 – Χρήσιμες Οδηγίες

koronoios

Νέος κορωνοϊός: Συμπτώματα και τρόποι προστασίας

Your Europe

yellow el

Μηνύματα Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

gscp logo xoris grammata 0

Ecastles

ecastles

Οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές

 

ΕΛΣΤΑΤ - Απογραφή Κτιρίων 2021

 

Σημαντικές Ανακοινώσεις

Για επικοινωνία με τον Δήμο
2751360000
dimos@argos.gr


ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ


Δωρεάν ψυχολόγοι στον Δήμο Άργους Μυκηνών

Τσώκρη 63, Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 με 15:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2751360747


- 15960: Πενταψήφιος τηλεφωνικός αριθμός.
Tηλεφωνικές αναγγελίες βλαβών στο Δήμο Άργους – Μυκηνών


- Υπεύθυνοι ταφής
Δ.Ε. Λυρκείας, Κωτσιαντής Ι. , Τηλ: 2751361100
Δ.Ε. Μυκηνών, Παπαιωάννου Ν. Τηλ: 2751361216
Δ.Ε. Κουτσοποδίου, Μπάρλα Π. , Τηλ: 2751360900
Δ.Ε. Ν.Κίου, Τσίρου Μ, Τηλ: 2751051013


prosklisi-dim-simv
argos-tourism
ethelontismos-banner