Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στις 21 Οκτωβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00, σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για να συσκεφθούμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

Οικονομικά Θέματα:

1. Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμού Δήμου Άργους – Μυκηνών οικονομικού έτους 2011.

2. Επί του από 3-10-2011 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Διαγραφή ποσών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δημοτικού Φόρου 2% ετών 2007 – 2008 καθώς και των προστίμων αυτών». 

3. Επί του από 6-10-2011 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Διαγραφή ποσών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους του πρώην Δήμου Λυρκείας τελών ύδρευσης και άρδευσης». 

Τεχνικά Θέματα:

4. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αμμοχαλικοστρώσεις οδών 2011».

5. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση όψεων Παιδικής – Νεανικής Βιβλιοθήκης».

6. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Διαμορφώσεις – επικαλύψεις Κοινοχρήστων Χώρων - Οδών».

7. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ολοκλήρωση οδικού δικτύου Βορείου Τμήματος Σχεδίου Πόλεως Άργους».

8. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας» (πρώην Δήμου Λέρνας).

9. Περί αποδοχής παραχώρησης σε κοινή χρήση τμήματος οικοπέδου ιδιοκτησίας Δημητρίου Τσιωτάκη, Γεωργίας Μπούρη και Μαγδαληνής – Μαρίας Τσιωτάκη λόγω ρυμοτομίας του οικοπέδου με σκοπό τη διαπλάτυνση της Παρόδου Παπαοικονόμου σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο της πόλης Άργους.

10. Περί εκτελέσεως του έργου: «Αποκατάσταση οδοστρωμάτων» κ.λ.π.

Τρέχοντα Θέματα: 

11. Ορισμός διδακτικού προσωπικού έτους 2011 – 2012 του Δημοτικού Ωδείου.

12. Περί ενοικιάσεως οικήματος για την στέγαση του Δημοτικού Ωδείου.

13. Σύσταση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών στο Δήμο Άργους – Μυκηνών.

14. Περί εκδόσεως κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

15. Περί αντικαταστάσεως μέλους από το Δ.Σ. του Ν.Π. «Σχολική Επιτροπή Δήμου Άργους – Μυκηνών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

16. Περί πρόσληψης προσωπικού με δίμηνη σύμβαση. 

Θέματα ΔΕΥΑΑΡΜ.

17. Επί της υπ’ αριθ. 34/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΑΡ.Μ. με θέμα: «Καθορισμός προστίμων για παραβάσεις των κανονισμών ύδρευσης και αποχέτευσης».

18. Επί της υπ’ αριθ. 35/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΑΡ.Μ. με θέμα: «Λήψη απόφασης και εισήγηση προς το Δήμο για πρόσθετους όρους (διάθεσης αποβλήτων στο δίκτυο αποχέτευσης της πόλης) κατά την έκδοση αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και την ανάκληση όσων υφιστάμενων δεν τους πληρούν».

19. Επί της υπ’ αριθ. 36/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΑΡ.Μ. με θέμα: «Επανακαθορισμός των ειδικών τιμολογίων της Δ.Ε.Υ.Α.ΑΡ.Μ.».

20. Επί της υπ’ αριθ. 37/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΑΡ.Μ. με θέμα: «Καθορισμός τέλους διακλάδωσης δικτύου αποχέτευσης».

21. Επί της υπ’ αριθ. 43/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΑΡ.Μ. με θέμα: «Παράταση στην καταληκτική ημερομηνία για υποβολή αίτησης για ρύθμιση οφειλών προς την Δ.Ε.Υ.Α.ΑΡ.Μ. σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 17/31-8-2011 απόφαση του Δ.Σ. της».

22. Επί της υπ’ αριθ. 46/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΑΡ.Μ. με θέμα: «Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΑΡ.Μ.».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Μαλτέζος