Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στις 16 Νοεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για να συσκεφθούμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

Οικονομικά Θέματα:
1.    Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμού Δήμου Άργους – Μυκηνών οικονομικού έτους 2011.
2.    Επί του από 24-10-2011 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Διαγραφή ποσών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Δημοτικών Κοινοτήτων, τελών ύδρευσης – άρδευσης και παραβάσεων από Κ.Ο.Κ. καθώς και τις προσαυξήσεις αυτών».
3.    Επί του από 21-10-2011 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Διαγραφή ποσών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους της Τοπικής Κοινότητας Αλέας τελών ύδρευσης οικονομικών ετών 2006 – 2007 – 2008 -2010».
4.    Επί του από 21-10-2011 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Μείωση ενοικίου δημοτικού καταστήματος».
5.    Επί του από 11-11-2011 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος από το ΤΑΠ».
6.    Λήψη απόφασης για καταβολή αναδρομικών μισθών – επιδομάτων Δημοτικών Υπαλλήλων του Δήμου μας κατόπιν της εκδόσεως της υπ’ αριθ. 217/2011 απόφασης Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως αφορούσα τους υπαλλήλους Χρήστο Δαρλάση κ.λ.π. έντεκα (11).
7.    Περί οικονομικής ενισχύσεως του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέας Κίου.
8.    Περί οικονομικής ενισχύσεως του Α.Ο. ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΜΠΑΣΚΕΤ.
9.    Περί οικονομικής ενισχύσεως του Α.Ο. ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΆΡΓΟΥΣ – ΤΜΗΜΑ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ.
10.    Περί οικονομικής ενισχύσεως του Αθλητικού Συλλόγου «ΘΥΕΛΛΑ ΣΚΑΦΙΔΑΚΙΟΥ».
11.    Περί οικονομικής ενισχύσεως του Αθλητικού Συλλόγου «ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΥΛΩΝ».
12.    Περί οικονομικής ενισχύσεως του Α.Ο. ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΥ.

Τεχνικά Θέματα:
13.    Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και οδών Δήμου Άργους».
14.    Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Πλακόστρωση οδού Βασ. Γεωργίου».
15.    Περί εκτελέσεως του έργου: «Σιδηρές κατασκευές» κ.λ.π.
16.    Περί εκτελέσεως του έργου: «Ξύλινες κατασκευές» κ.λ.π.
17.    Περί εκτελέσεως του έργου: «Χρωματισμοί Κοινοχρήστων χώρων» κ.λ.π.
18.    Περί αναγνώρισης οδού ως κυρίας Κοινοτικής (σχετ. η υπ’ αριθ. 90/2011 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Άργους – Μυκηνών).
19.    Αγορά μηχανημάτων από το ελεύθερο εμπόριο.
20.    Περί έκδοσης άδειας κατεδάφισης ακινήτου ιδιοκτησίας Δήμου Άργους – Μυκηνών, πρώην εργοστάσιο ΜΑΡΙΝΟΥ (σχετ. η υπ’ αριθ. 104/2011 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Άργους – Μυκηνών).
21.    Περί εγκρίσεως 1ου ΑΠΕ του έργου: «Επούλωση λάκκων 2011» κ.λ.π.
22.    Περί εγκρίσεως 1ου ΑΠΕ του έργου: «Διευθέτηση ομβρίων υδάτων στο χωμάτινο αγροκτηνοτροφικό δρόμο Κρύα Βρύση – Κρυονέρι – Τουρνίκι – Αρτεμίσιο έως την Αγία Παρασκευή και την πηγή Μπρακατσάκι» κ.λ.π.
23.    Περί εγκρίσεως 1ου ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων σε Τ.Δ. του Δήμου Λυρκείας (1ος Ειδικός προϋπολογισμός)» κ.λ.π.


Τρέχοντα Θέματα:
24.    Διάθεση δημοτικού χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων επί των οδών Βασ. Σοφίας και Πασχαλινοπούλου στο Άργους (σχετ. η υπ’ αριθ. 86/2011 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Άργους – Μυκηνών).
25.    Περί εγγραφής νηπίου από 1-11-2011 στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Άργους.
26.    Περί σήμανσης Δημοτικής οδού για είσοδο – έξοδο συνεργείου αυτοκινήτων στην περιοχή «Λειβάδια» Άργους (σχετ. η υπ’ αριθ. 111/2011 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Άργους – Μυκηνών).
27.    Επέκταση Δικτύου Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού.
28.    Επέκταση Δημοτικού φωτισμού στην οδό Κανάρη στο Άργος (σχετ. η υπ’ αριθ. 115/2011 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Άργους – Μυκηνών).
29.    Περί τροποποιήσεως του καταστατικού της «ΑΡΓΩ Τουριστική – Αναπτυξιακή Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Νέας Κίου» και διακριτικό τίτλο «ΑΡΓΩ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ».
30.    Περί έγκρισης παράτασης της σύμβασης μίσθωσης των υδρονομέων άρδευσης.
31.    Περί ανάκλησης μέλους από το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Άργους – Μυκηνών», ορισμός του κ. Δημάρχου ως μέλους αυτής και αυτοδίκαιος ορισμός του ως Προέδρου (άρθρο 240 Κ.Δ.Κ.) και ορισμός νέου Αντιπροέδρου.
32.    Περί ανάκλησης μέλους από το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου: «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Άργους – Μυκηνών», ορισμός του κ. Δημάρχου ως μέλους αυτής και αυτοδίκαιος ορισμός του ως Προέδρου (άρθρο 240 Κ.Δ.Κ.).   
33.    Ένταξη του Δήμου Άργους – Μυκηνών στην πρόσκληση 4.7 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».
34.    Περί εγκρίσεως Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσίας της ΚΕΔΑΜ.
35.    Περί αντικατάστασης μέλους από την Επιτροπή Παιδείας κατόπιν παραιτήσεως του κ. Αντωνίου Κουκουβέ.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου


Ιωάννης Μαλτέζος