Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Εργατικό Κέντρο Άργους στις 21 Νοεμβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για να συσκεφθούμε καιαποφασίσουμε για το παρακάτω θέμα:

Ενημέρωση σχετικά με το πόρισμα ελέγχου που αφορά την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Άργους – Μυκηνών (Δ.Ε.Υ.Α.ΑΡ.Μ.) και λήψη απόφασης για περαιτέρω ενέργειες (σχετ. η υπ’αριθ. 50/2011 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ε.Υ.Α.ΑΡ.Μ.).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Μαλτέζος