Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στις 30 Απριλίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για να συσκεφθούμε και αποφασίσουμε για το παρακάτω θέμα:

Περί καθορισμού τρόπου χρήσης χώρων για την προεκλογική προβολή των κομμάτων (άρθρο 44 Π.Δ. 26/2012).

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα για τον λόγο ότι, σύμφωνα με το άρθρο 44 Π.Δ. 26/2012, εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος από την προκήρυξη των εκλογών, πρέπει να ορισθούν οι χώροι προεκλογικής προβολής των κομμάτων.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου


Ιωάννης Μαλτέζος