Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ασθενειών στις βιομηχανικές χώρες οφείλονται σε περιβαλλοντικούς παράγοντες, κυρίως την ατμοσφαιρική ρύπανση, και τα παιδιά είναι

ιδιαίτερα ευάλωτα. Μία στρατηγική στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το περιβάλλον και την υγεία εξετάζει τη σχέση μεταξύ των περιβαλλοντικών παραγόντων και νόσων όπως το άσθμα, οι αλλεργίες, οι αναπνευστικές παθήσεις, ο καρκίνος και οι διαταραχές στην ανάπτυξη του νευρικού συστήματος, π.χ. ο αυτισμός και οι διαταραχές λόγου.