Δέκα τέσσερις [14] φύλακες πυρασφάλειας, κατηγορίας ΥΕ, για χρονικό διάστημα τεσσάρων [4] μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/94, πρόκειται να προσλάβει ο Δήμος ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2011.


Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν θα είναι για λόγους πυρασφάλειας και συγκεκριμένα θα φυλάσσονται ο Λόφος Ασπίδος ,  ο οποίος είναι πευκόφυτος και ο χώρος πέριξ της χωματερής του Δήμου μας. Οι εν λόγω χώροι θα φυλάσσονται σε εικοσιτετράωρη βάση. Τα δε προσόντα που θα πρέπει να διαθέτουν οι ανωτέρω, θα είναι αυτά που αναφέρονται στο ΠΔ50/2001, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και η πρόσληψή τους θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/94.