Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9 – ισόγειο)  στις 7-9-2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00, ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/2010 εκλογή των μελών του Προεδρείου

του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής καθώς και η προβλεπόμενη από την παρ. 1 του άρθρου 9 του Π. Δ/τος 75/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο όγδοο του Ν. 4279/2014, εκλογή των εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ.

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος


Θεόδωρος Οικονόμου