Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9 – ισόγειο) στις 29 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 21:00, σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για να συσκεφθούμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

Οικονομικά Θέματα:

1. Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμού Δήμου Άργους – Μυκηνών οικονομικού έτους 2016 – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

2. Επί του από 20-10-2016 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Απαλλαγή ή μείωση δημοτικών τελών Δήμου Άργους - Μυκηνών» - εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

3. Επί του από 20-10-2016 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Διαγραφή τελών ύδρευσης - άρδευσης, δικαιωμάτων βοσκής Δ.Ε. Αλέας και τέλους ακαθαρίστων εσόδων Δήμου Άργους - Μυκηνών» - εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

4. Επί του από 25-11-2016 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Διαγραφή κλήσεων Κ.Ο.Κ. και Ελεγχόμενης Στάθμευσης ετών 2012 – 2013, λόγω αχρεωστήτως βεβαιωθέντων τελών» - εισηγητής ο κ. Σ. Παναγιωτόπουλος.

5. Επί του από 25-11-2016 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Διαγραφή ενοικίων καταστήματος Χονδρικής Αγοράς (κυλικείου) ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντων» - εισηγητής ο κ. Σ. Παναγιωτόπουλος.

6. Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Άργους – Μυκηνών - εισηγητής ο κ. Ν. Γκαβούνος.

Τεχνικά Θέματα:

7. Περί εγκρίσεως 2 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 2 ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 813.389,98 € με Φ.Π.Α. του έργου:
 «Ολοκληρωμένη αστική ανάπλαση ιστορικού κέντρου Άργους και καταγραφή – βελτίωση αστικής κινητικότητας και ασφάλειας κίνησης πεζών» - εισηγήτρια η κ. Β. Ρέντα.

8. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση καθίζησης οδοστρώματος δημοτικής οδού στην Τ.Κ. Μύλων» - εισηγήτρια η κ. Β. Ρέντα.

9. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Μικρά τεχνικά έργα στη Δ.Ε. Λυρκείας 2015» - εισηγήτρια η κ. Β. Ρέντα.

10.Περί εκτελέσεως του έργου: «Οδοποιία Δ.Ε. Άργους 2016» - εισηγήτρια η κ. Β. Ρέντα.

Τρέχοντα Θέματα:

11.Περί εγκρίσεως και εφαρμογής Διαδικασιών Διαχείρισης και Υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων για την τεκμηρίωση της διοικητικής και διαχειριστικής ικανότητας του Δήμου Άργους – Μυκηνών στα πλαίσια της διαχειριστικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-20 - εισηγητής ο κ. Χ. Ζέρβας.

12.Περί κατεδαφίσεως επικίνδυνου και ετοιμόρροπου κτίσματος στην Τοπική Κοινότητα Σκοτεινής του Δήμου Άργους – Μυκηνών – εισηγητής ο κ. Γ. Κοκοτός.

13.Επί του υπ’ αριθ. πρωτ.: 184954/ΓΔ4/2-11-2016 εγγράφου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017 – 2018» - εισηγητής ο κ. Π. Σκούφης.

14.Επί αιτήσεως της ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ ΣΕΜΙΡΑΜΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ για ανανέωση αδείας εγκατάστασης και χρήσης οικήματος επ’ αμοιβή εκδιδόμενου προσώπου – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

15.Επί αιτήσεως της CIBIREAC STELUTA του GEVRGI για ανανέωση αδείας εγκατάστασης και χρήσης οικήματος επ’ αμοιβή εκδιδόμενου προσώπου – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κων/νος Μπέγκος