Σας προσκαλούμε  την 03η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα10:15π.μ όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα των Αντιδημάρχων [Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9-11, Όροφος 2ος] σεπρώτη τακτική συνεδρίασηπροκειμένου να συζητηθούνκαι να ληφθούναποφάσειςγια τα παρακάτω θέματα:


1] Περί  καθορισμού  δημοτικών τελών οικονομικού έτους 2020 Δήμου Αργους-Μυκηνών.

2] Περί κατάρτισης σχεδίου Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 Δήμου Αργους-Μυκηνών.

3] Περί έκδοσης εντάλματος προπληρωμής  για την αποζημίωση έκτασης λόγω  απαλλοτρίωσης.

4] Εγκριση δαπάνης    του υπ΄αριθμ. 20838/27-11-2019 πίνακα αμοιβής και εξόδων της   Δικηγόρου Αποστολοπούλου Ελένης..


Ο Πρόεδροςτης Οικονομικής Επιτροπής


Καμπόσος Δημήτριος