Κατόπιν της από 31-8-2021 δήλωσης ανεξαρτητοποίησης από την παράταξη «ΔΥΝΑΤΗ ΠΟΛΗ ΞΑΝΑ» των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Χαριλάου Νενεκούμη και Γεωργίου Δελογιάννη, σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9 – ισόγειο) στις 5 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00, σε ειδική

συνεδρίαση του Σώματος, η οποία θα πραγματοποιηθεί (διεξαχθεί), δια ζώσης και μάλιστα με την ρητή υποχρέωση χρήσης μάσκας εκ μέρους όλων των παρισταμένων, κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 του Ν. 4555/2018 και 2 του Ν. 4623/2019, αντίστοιχα και τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 66 του Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 114 του Ν. 4623/2019 και το άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ - ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α - «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», σε συνδυασμό και με τις υπ’ αριθ. 163/29-5-2020 και 426/13-11-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, με το παρακάτω θέμα:
Περί εκλογής, με μυστική ψηφοφορία, Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του ανεξαρτοποιηθέντος - μέχρι τώρα Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου - κ. Γεωργίου Δελογιάννη, για το υπόλοιπο της πρώτης θητείας, ήτοι έως 6-11-2021.
Γίνεται μνεία ότι, κατ’ εφαρμογή των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, η προσέλευση των Δημοτικών Συμβούλων εντός της αίθουσας συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματός τους θα γίνεται ως ακολούθως:
Θα προσέρχεται ένας – ένας Δημοτικός Σύμβουλος στην συγκεκριμένη αίθουσα,
προκειμένου να ασκήσει το πιο πάνω εκλογικό δικαίωμά του και μετά την έξοδό του απ’
αυτήν θα προσέρχεται ο επόμενος για τα παραπάνω, τηρουμένων των μέτρων που έχουν
θεσπιστεί από την πολιτεία για τον περιορισμό της διάδοσης της γνωστής πανδημίας.
Παρακαλούνται θερμά οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι όπως επιδείξουν την μέγιστη
υπευθυνότητα και επιμέλεια στην τήρηση των παραπάνω.


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κων/νος Μπέγκος