Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας είναι ένας νέος οργανισμός με στόχο την προαγωγή της αριστείας στους τομείς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της

έρευνας και της καινοτομίας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Θα χρηματοδοτηθεί από την ΕΕ με 309 εκατ. ευρώ για το διάστημα 2008-2013.

Έργο του θα είναι να μετατρέπει τα αποτελέσματα ερευνητικών προγραμμάτων σε εμπορικές εφαρμογές, δημιουργώντας έτσι "κοινωνίες γνώσης και καινοτομίας". Πρόκειται για ένα νέο μοντέλο εταιρικής σχέσης στην οποία συμμετέχουν πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, εταιρείες, ιδρύματα και άλλοι φορείς. Στις αρχικές προτεραιότητες συγκαταλέγονται η αλλαγή του κλίματος, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών νέας γενιάς.

Το 2009 ανακηρύχθηκε Ευρωπαϊκό Έτος Δημιουργικότητας και Καινοτομίας ώστε να συνειδητοποιήσουν περισσότερο οι πολίτες τη σημασία της δημιουργικότητας.