Οι πολιτικές για τους νέους δεν περιορίζονται στον τομέα της εκπαίδευσης. Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη νεολαία καθορίζει κοινές αρχές σχετικά με τη δημιουργία

ευκαιριών για τους νέους. Αναγνωρίζει το δικαίωμά τους για ίσες ευκαιρίες συμμετοχής τους στην κοινωνία, μέσω της ποιοτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, των υπηρεσιών αναζήτησης εργασίας, της εύρεσης απασχόλησης ανάλογης των προσόντων τους, της παροχής κοινωνικής ασφάλισης και κατοικίας.

Το πρόγραμμα "Νέα Γενιά σε Δράση" προωθεί την ενεργό συμμετοχή στα κοινά και την υλοποίηση έργων που ευαισθητοποιούν περισσότερους τους νέους στην ιθαγένεια της ΕΕ, για παράδειγμα, μέσω της ευρωπαϊκής υπηρεσίας εθελοντισμού. Η ΕΕ διαθέτει συνολικά 900 εκατομμύρια ευρώ για τις δραστηριότητες αυτές το διάστημα 2007-2013.