(Αριθ. Πρωτ.: 4729/15-03-2024)

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9 – ισόγειο) στις 20 Μαρτίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, σε τακτική (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ) συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, για να συσκεφθούμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

Περισσότερα...

Στις 11 του μηνός Μαρτίου του έτους 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί πρώτη τακτική συνεδρίαση του Σώματος , [ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ] και καλείστε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα [Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9-11, Όροφος 2ος] προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Περισσότερα...

Ο  Δήμαρχος Άργους-Μυκηνών,
Έχοντας υπόψη:1.Τις διατάξεις  του άρθρου 58 του Ν.3852/2010  « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» [ ΦΕΚ 87 Α΄], όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 203 του ν.4555/2018 και του άρθρου 59 του ιδίου νόμου,
2.Τις διατάξεις των άρθρων 11 έως και 17 και του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 [ ΦΕΚ 143Α/28.06.2007], «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», ως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
3.Τις διατάξεις  του άρθρου 213 του Ν.4555/2018 [ ΦΕΚ133Α/17-7-2018] ,  
4.Τις  διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4674/2020[ ΦΕΚ 53Α/2020],
5.Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.5056/2023[ ΦΕΚ163Α],
6.Το γεγονός ότι ο Δήμος Άργους-Μυκηνών εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.
3852/2010 σύμφωνα με τις οποίες , βάσει πληθυσμιακών κριτηρίων και συνενωμένων
Δήμων, έχουν ορισθεί επτά [7] Αντιδήμαρχοι, οπότε συνιστώνται θέσεις  Ειδικών Συμβούλων ή
Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών, συνολικού αριθμού  επτά [7], ίσου με τον
αριθμό των  Αντιδημάρχων του Δήμου,
7.Την υπ’αριθ. 1333/110822/27.12.2023 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ,
8.Την υπ’αριθ. 138/19.01.2024 απόφαση ορισμού Αντιδημάρχων ,
9.Τον ΟΕΥ του Δήμου Άργους-Μυκηνών [ΦΕΚ3022Β/1.9.2017] & [ΦΕΚ632Β/27.02.2019/ΦΕΚ 1951Β/30.05.2019] μερική τροποποίηση,
10.Την  ανάγκη υποστήριξης του έργου του Δημάρχου,
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙΌτι προτίθεται να προσλάβει :
-    έναν [1] Ειδικό  Συνεργάτη,  με σχέση εργασίας ιδιωτικού ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει την θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και ο οποίος θα τον συνεπικουρεί στο έργο του και ειδικότερα θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτά ή προφορικά σε Νομικά Θέματα,
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κατέχουν τα εξής  προσόντα:

Περισσότερα...

Στις 23 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί πρώτη τακτική συνεδρίαση του Σώματος , καλείστε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα των Αντιδημάρχων [Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9-11, Όροφος 2ος] σε πρώτη τακτική συνεδρίαση , [ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ]  προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Περισσότερα...

Στις 21 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί πρώτη τακτική συνεδρίαση του Σώματος , καλείστε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα των Αντιδημάρχων [Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9-11, Όροφος 2ος] σε πρώτη τακτική συνεδρίαση , [ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ]  προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Περισσότερα...

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9 – ισόγειο) στις 23 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00, σε τακτική (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ) συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, για να συσκεφθούμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

Περισσότερα...

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και 67Α του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με αυτές των άρθρων 6 και 7 του ν.5056/2023, να συμμετάσχετε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9 – ισόγειο) στις 29 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, για λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν.5056/2023 (Α’163) «Ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας δημοτικής αρχής - Προσθήκη άρθρου 67Α στον ν.3852/2010».

Περισσότερα...

Στις 15 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 π.μ. θα πραγματοποιηθεί πρώτη κατεπείγουσα συνεδρίαση του Σώματος , ( λόγω της από 28-11-2022 ΓΑΚ 119584/2022,ΕΑΚ 13477/2022 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων των Μπεξή Ιωάννη κλπ ( συν 9 ) που έχει ασκηθεί ενώπιον του Μον.Πρωτ.Αθηνών ) η οποία θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, μέσω τηλεφώνου η email, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε για το παρακάτω θέμα:

Περισσότερα...

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ 
Έχοντας υπόψη :
- Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 58 του Ν.3966/2011, το άρθρο 7 του Ν.4623/19 και το άρθρο 51 του Ν.4873/21
-Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1/661/07.01.2020,
Προκηρύσσει την πλήρωση της θέσης, για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης

Περισσότερα...

Στις 14 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί πρώτη τακτική συνεδρίαση του Σώματος , καλείστε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα των Αντιδημάρχων [Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9-11, Όροφος 2ος] σε πρώτη τακτική συνεδρίαση , [ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ] προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα: 

Περισσότερα...

Σήμερα 8 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 14:00 έως 14:30 θα πραγματοποιηθεί έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση του Σώματος, η οποία θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, μέσω τηλεφώνου ή email, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει για να συσκεφθούμε και αποφασίσουμε για το παρακάτω θέμα:
«Περί ορισμού διαχειριστών του τραπεζικού λογαριασμού στην Τράπεζα Ελλάδος»
Ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα συνίσταται στο ότι, θα πρέπει άμεσα να ορισθούν εκ νέου διαχειριστές του τραπεζικού λογαριασμού του Δήμου στην Τράπεζα της Ελλάδος διότι χωρίς τον πιο πάνω ορισμό δεν θα είναι δυνατή η καταβολή των πάσης φύσεων αμοιβών του προσωπικού ΦΓΚ , οι οποίοι μισθοδοτούνται μέσω της Ενιαίας αρχής Πληρωμών και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια να συζητηθεί το εν λόγω θέμα σε τακτική συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Κων/νος Αναγνωστόπουλος

Στις 08 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί πρώτη κατεπείγουσα συνεδρίαση του Σώματος , ( λόγω της λήξης της προθεσμίας την 12-02-24 για την άσκηση της αίτησης ακύρωσηςκαι αναστολής ,ενώπιον του ΣτΕ και κατά των 108159/15-12-2023 και 1108153/15-12-2023 Αποφάσεων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών , από κοινού με την ΚΕΔΕ, και μη υπάρχοντος το χρονικό περιθώριο να συζητηθεί σε τακτική συνεδρίαση) καλείστε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα των Αντιδημάρχων [Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9-11, Όροφος 2ος] , [ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ]  προκειμένου να συζητηθεί  και να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμα:

1] Περί Έγκρισης άσκησης αίτησης ακύρωσης και αναστολής ,ενώπιον του ΣτΕ και κατά των 108159/15-12-2023 και   1108153/15-12-2023 Αποφάσεων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών , από κοινού με την ΚΕΔΕ –Εγκριση   άσκησης αναστολής εκτελέσεως ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου και λήψεως προσωρινής διαταγής –Παροχή   εντολής και πληρεξουσιότητας στις δικηγορικές εταιρείες << Δικηγορική Εταιρεία Φλογαϊτης –Σιούτη και Συνεργάτες >> και << Νικόλαος Κανελλόπουλος – Χαρά Ζέρβα και Συνεργάτες, Δικηγορική Εταιρεία >>. λόγω της  απαιτούμενης εξειδικευμένης γνώσης.

                                                                       O Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

                                                                           Ιωάννης Δ. Μαλτέζος

                                                                            Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών.

Περισσότερα Άρθρα...

  1. 3η Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
  2. ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  3. 2η Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Άργους-Μυκηνών
  4. 1η Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Άργους-Μυκηνών
  5. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Οδηγίες προστασίας για ασφαλή μετακίνηση κατά τη χειμερινή περίοδο

Οδηγίες πρόληψης για να θωρακίσουμε το σπίτι μας έναντι πυρκαγιάς

Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο! | Θερμές Εργασίες |

Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο! | Barbecue |

Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο! | Αγροτικές Εργασίες |

Πλημμυρικά φαινόμενα | Οδηγίες Προστασίας στη Νοηματική

Πλημμυρικά φαινόμενα | Οδηγίες Προστασίας στη Νοηματική

 

 

bannerDOA

Αναζήτηση

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) Δήμου Άργους - Μυκηνών
KaPa Data Consulting
Στοιχεία Επικοινωνίας

τηλ.: 2106855245
email: info@kapaconsulting.gr
Κερκύρας 2, Μελίσσια Αττικής

Επιτροπή Ισότητας

epitropi-isotita

Κέντρο Κοινότητας και Κινητή Μονάδα

banner-ee-evropaika-ependytika-tameia-01


 

05112020-nafplio-espa

Κορωνοϊός Covid 19 – Χρήσιμες Οδηγίες

koronoios

Νέος κορωνοϊός: Συμπτώματα και τρόποι προστασίας

Your Europe

yellow el

Μηνύματα Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

gscp logo xoris grammata 0

Ecastles

ecastles

Οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές

 

ΕΛΣΤΑΤ - Απογραφή Κτιρίων 2021

 

Σημαντικές Ανακοινώσεις

Για επικοινωνία με τον Δήμο
2751360000
dimos@argos.gr


ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ


Δωρεάν ψυχολόγοι στον Δήμο Άργους Μυκηνών

Τσώκρη 63, Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 με 15:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2751360747


- 15960: Πενταψήφιος τηλεφωνικός αριθμός.
Tηλεφωνικές αναγγελίες βλαβών στο Δήμο Άργους – Μυκηνών


- Υπεύθυνοι ταφής
Δ.Ε. Λυρκείας, Κωτσιαντής Ι. , Τηλ: 2751361100
Δ.Ε. Μυκηνών, Παπαιωάννου Ν. Τηλ: 2751361216
Δ.Ε. Κουτσοποδίου, Μπάρλα Π. , Τηλ: 2751360900
Δ.Ε. Ν.Κίου, Τσίρου Μ, Τηλ: 2751051013


prosklisi-dim-simv
argos-tourism
ethelontismos-banner