Στις 23 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί πρώτη τακτική συνεδρίαση του Σώματος , καλείστε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα των Αντιδημάρχων [Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9-11, Όροφος 2ος] σε πρώτη τακτική συνεδρίαση , [ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ]  προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Περισσότερα...

Στις 21 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί πρώτη τακτική συνεδρίαση του Σώματος , καλείστε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα των Αντιδημάρχων [Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9-11, Όροφος 2ος] σε πρώτη τακτική συνεδρίαση , [ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ]  προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Περισσότερα...

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9 – ισόγειο) στις 23 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00, σε τακτική (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ) συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, για να συσκεφθούμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

Περισσότερα...

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και 67Α του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με αυτές των άρθρων 6 και 7 του ν.5056/2023, να συμμετάσχετε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9 – ισόγειο) στις 29 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, για λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν.5056/2023 (Α’163) «Ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας δημοτικής αρχής - Προσθήκη άρθρου 67Α στον ν.3852/2010».

Περισσότερα...

Στις 15 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 π.μ. θα πραγματοποιηθεί πρώτη κατεπείγουσα συνεδρίαση του Σώματος , ( λόγω της από 28-11-2022 ΓΑΚ 119584/2022,ΕΑΚ 13477/2022 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων των Μπεξή Ιωάννη κλπ ( συν 9 ) που έχει ασκηθεί ενώπιον του Μον.Πρωτ.Αθηνών ) η οποία θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, μέσω τηλεφώνου η email, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε για το παρακάτω θέμα:

Περισσότερα...

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ 
Έχοντας υπόψη :
- Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 58 του Ν.3966/2011, το άρθρο 7 του Ν.4623/19 και το άρθρο 51 του Ν.4873/21
-Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1/661/07.01.2020,
Προκηρύσσει την πλήρωση της θέσης, για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης
Α. Κριτήρια επιλογής Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας. O συμπαραστάτης δέχεται ενυπόγραφες καταγγελίες άμεσα θιγόμενων φυσικών ή νομικών προσώπων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του Δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και ασκεί διαμεσολάβηση προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα [30] ημερών στους ενδιαφερόμενους, ως προς τις ενέργειες στις οποίες ο ίδιος προέβη μετά την λήψη της καταγγελίας τους. Ο συμπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες του Δήμου, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να παρέχουν κάθε δυνατή συνδρομή. Κατά την εξέταση των καταγγελιών ο συμπαραστάτης μπορεί να αιτηθεί στοιχεία από το αρχείο των υπηρεσιών του Δήμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ΠΔ28/2015 [Α34] για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία. Εφόσον, ύστερα από εξέταση καταγγελίας, προκύψουν φαινόμενα κακοδιοίκησης, ο συμπαραστάτης δύναται να υποβάλλει συστάσεις προς τις υπηρεσίες του Δήμου για την αποτροπή επανάληψής τους. Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης συντάσσει ετήσια έκθεση. Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης λαμβάνει αντιμισθία ισόποση με την αντιμισθία του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου.
Β. Κωλύματα και ασυμβίβαστα Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής. Ως προς το αξίωμα του συμπαραστάτη του δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 10 του ν. 4804/2021 (Α’ 90). Γ.Υποβολή υποψηφιοτήτων Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου, αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου δικηγόρου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής, συνοδευόμενη από Υπεύθυνη δήλωση για την συνδρομή των προϋποθέσεων του σημείου [ Β] της παρούσης, καθώς και ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα, Η ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων θα προσδιοριστεί με την έκδοση σχετικής Πρόσκλησης του Πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα την επιλογή του Συμπαραστάτη, η οποία θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στην οποία θα αναγράφεται η ημερομηνία και η ώρα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την επιλογή.
Δ. Διαδικασία επιλογής Ο Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται με απόφαση, η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Αν δεν επιτευχθεί η επιλογή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια ή μεταγενέστερη συνεδρίαση με την ίδια πλειοψηφία. Είναι επιτρεπτή με την ίδια πλειοψηφία και την αυτή διαδικασία η ανάκληση του συμπαραστάτη για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ε. Θητεία Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.
ΣΤ. Δημοσιότητα Η παρούσα θα αναρτηθεί στο δημοτικό κατάστημα, στην ιστοσελίδα του Δήμου Aργους-Μυκηνών και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Η ισχύς της παρούσας προκήρυξης καταλαμβάνει και τις δύο ψηφοφορίες που προβλέπει ο νομοθέτης για την επιλογή Συμπαραστάτη στην παρ. 2 του άρθρου 77 του Ν.3852/2010. 
                                                                                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ 
                                                                                                        Ιωάννης Δ. Μαλτέζος

Στις 14 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί πρώτη τακτική συνεδρίαση του Σώματος , καλείστε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα των Αντιδημάρχων [Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9-11, Όροφος 2ος] σε πρώτη τακτική συνεδρίαση , [ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ] προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα: 

Περισσότερα...

Σήμερα 8 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 14:00 έως 14:30 θα πραγματοποιηθεί έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση του Σώματος, η οποία θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, μέσω τηλεφώνου ή email, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει για να συσκεφθούμε και αποφασίσουμε για το παρακάτω θέμα:
«Περί ορισμού διαχειριστών του τραπεζικού λογαριασμού στην Τράπεζα Ελλάδος»
Ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα συνίσταται στο ότι, θα πρέπει άμεσα να ορισθούν εκ νέου διαχειριστές του τραπεζικού λογαριασμού του Δήμου στην Τράπεζα της Ελλάδος διότι χωρίς τον πιο πάνω ορισμό δεν θα είναι δυνατή η καταβολή των πάσης φύσεων αμοιβών του προσωπικού ΦΓΚ , οι οποίοι μισθοδοτούνται μέσω της Ενιαίας αρχής Πληρωμών και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια να συζητηθεί το εν λόγω θέμα σε τακτική συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Κων/νος Αναγνωστόπουλος

Στις 08 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί πρώτη κατεπείγουσα συνεδρίαση του Σώματος , ( λόγω της λήξης της προθεσμίας την 12-02-24 για την άσκηση της αίτησης ακύρωσηςκαι αναστολής ,ενώπιον του ΣτΕ και κατά των 108159/15-12-2023 και 1108153/15-12-2023 Αποφάσεων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών , από κοινού με την ΚΕΔΕ, και μη υπάρχοντος το χρονικό περιθώριο να συζητηθεί σε τακτική συνεδρίαση) καλείστε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα των Αντιδημάρχων [Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9-11, Όροφος 2ος] , [ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ]  προκειμένου να συζητηθεί  και να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμα:

1] Περί Έγκρισης άσκησης αίτησης ακύρωσης και αναστολής ,ενώπιον του ΣτΕ και κατά των 108159/15-12-2023 και   1108153/15-12-2023 Αποφάσεων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών , από κοινού με την ΚΕΔΕ –Εγκριση   άσκησης αναστολής εκτελέσεως ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου και λήψεως προσωρινής διαταγής –Παροχή   εντολής και πληρεξουσιότητας στις δικηγορικές εταιρείες << Δικηγορική Εταιρεία Φλογαϊτης –Σιούτη και Συνεργάτες >> και << Νικόλαος Κανελλόπουλος – Χαρά Ζέρβα και Συνεργάτες, Δικηγορική Εταιρεία >>. λόγω της  απαιτούμενης εξειδικευμένης γνώσης.

                                                                       O Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

                                                                           Ιωάννης Δ. Μαλτέζος

                                                                            Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών.

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9 – ισόγειο) στις 31 Ιανουαρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, σε τακτική (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ) συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, για να συσκεφθούμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

Περισσότερα...

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Άργους- Μυκηνών, κατά την έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση του (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) της 29ης Ιανουαρίου 2024, μετά από εισήγηση του Δημάρχου Άργους – Μυκηνών κ. Ιωάννη Μαλτέζου, εξέδωσε ΟΜΟΦΩΝΑ το παρακάτω ψήφισμα, σε ένδειξη πένθους για τον θάνατο του τέως Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Καποδιστριακού Δήμου Άργους και επί σειρά ετών Προέδρου της Κοινότητας Ινάχου Δημητρίου Μπαβέλα και ελάχιστου φόρου τιμής προς το πρόσωπο του εκλιπόντος.

ΨΗΦΙΣΜΑ

      Το Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να αποτίσει τον απαιτούμενο φόρο τιμής στον εκλιπόντα ευπατρίδη τέως Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Καποδιστριακού Δήμου Άργους και να αποδώσει την πρέπουσα τιμή σε αυτόν, που εκλέχθηκε και υπηρέτησε επί σειρά πολλών ετών τον θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ως Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και επί σειρά ετών Πρόεδρος της Κοινότητας Ινάχου και διακρίθηκε για την άρτια κατάρτισή του, την πολυμάθειά του, την γνώση του επί των θεμάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης, την εργατικότητα, την ευσυνειδησία, την εντιμότητα, το ήθος και την ηπιότητα του χαρακτήρα του, αλλά και το πάθος του για την πρόοδο του Δήμου Άργους – Μυκηνών και ιδιαίτερα της Κοινότητας Ινάχου, που υπεραγαπούσε,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

  • Να εκφράσει την βαθιά του θλίψη και τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς την οικογένεια του εκλιπόντος, τέως Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Καποδιστριακού Δήμου Άργους και επί σειρά ετών Προέδρου της Κοινότητας Ινάχου Μπαβέλα Δημητρίου,
  • Να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στην πρώτη ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
  • Να ονομαστεί μία κεντρική οδός της Κοινότητας Ινάχου σε οδό «ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΠΑΒΕΛΑ».
  • Να κατατεθεί στην μνήμη του εκλιπόντος στεφάνι εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου.
  • Να παραστεί σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο στην εξόδιο ακολουθία του εκλιπόντος,
  • Να αναγνωστεί το παρόν ψήφισμα από τον κ. Δήμαρχο κατά την τέλεση της εξοδίου ακολουθίας και τέλος
  • Να αναρτηθεί το παρόν ψήφισμα στην ιστοσελίδα του Δήμου και να δημοσιευθεί στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.

Αφού   συντάχθηκε το παρόν ψήφισμα υπογράφεται ως ακολούθως:

    Ο Δήμαρχος                      Ο Πρόεδρος                  Τα   Μέλη                          

     Ι. Μαλτέζος                     Κ.Αναγνωστόπουλος                                             

 

Στις 26 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 π.μ. θα πραγματοποιηθεί πρώτη τακτική συνεδρίαση του Σώματος , καλείστε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα των Αντιδημάρχων [Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9-11, Όροφος 2ος] σε πρώτη τακτική συνεδρίαση , [ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ] προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμα:
1] Περί Έγκρισης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την συνέχιση λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου
Ναυπλιέων και της Κινητής Μονάδας.

O Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής
Ιωάννης Δ. Μαλτέζος
Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών

Περισσότερα Άρθρα...

  1. 1η Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Άργους-Μυκηνών
  2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
  3. Οι Επιδημίες του Χειμώνα- Διαδικτυακή Εκδήλωση
  4. Απόφαση ορισμού Αντιδημάρχων 138/19-01-2024
  5. 2η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 17/01/2024

Σελίδα 1 από 180

Οδηγίες πρόληψης για να θωρακίσουμε το σπίτι μας έναντι πυρκαγιάς

Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο! | Θερμές Εργασίες |

Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο! | Barbecue |

Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο! | Αγροτικές Εργασίες |

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ

2020

Πλημμυρικά φαινόμενα | Οδηγίες Προστασίας στη Νοηματική

Πλημμυρικά φαινόμενα | Οδηγίες Προστασίας στη Νοηματική

 

 

bannerDOA

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) Δήμου Άργους - Μυκηνών
KaPa Data Consulting
Στοιχεία Επικοινωνίας

τηλ.: 2106855245
email: info@kapaconsulting.gr
Κερκύρας 2, Μελίσσια Αττικής

Επιτροπή Ισότητας

epitropi-isotita

Αναζήτηση

Κέντρο Κοινότητας και Κινητή Μονάδα

banner-ee-evropaika-ependytika-tameia-01


 

05112020-nafplio-espa

Κορωνοϊός Covid 19 – Χρήσιμες Οδηγίες

koronoios

Νέος κορωνοϊός: Συμπτώματα και τρόποι προστασίας

Your Europe

yellow el

Μηνύματα Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

gscp logo xoris grammata 0

Ecastles

ecastles

Οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές

 

ΕΛΣΤΑΤ - Απογραφή Κτιρίων 2021

 

Σημαντικές Ανακοινώσεις

Για επικοινωνία με τον Δήμο
2751360000
dimos@argos.gr


ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ


Δωρεάν ψυχολόγοι στον Δήμο Άργους Μυκηνών

Τσώκρη 63, Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 με 15:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2751360747


- 15960: Πενταψήφιος τηλεφωνικός αριθμός.
Tηλεφωνικές αναγγελίες βλαβών στο Δήμο Άργους – Μυκηνών


- Υπεύθυνοι ταφής
Δ.Ε. Λυρκείας, Κωτσιαντής Ι. , Τηλ: 2751361100
Δ.Ε. Μυκηνών, Παπαιωάννου Ν. Τηλ: 2751361216
Δ.Ε. Κουτσοποδίου, Μπάρλα Π. , Τηλ: 2751360900
Δ.Ε. Ν.Κίου, Τσίρου Μ, Τηλ: 2751051013


prosklisi-dim-simv
argos-tourism
ethelontismos-banner