OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

Στις 15 του μηνός Aπριλίου του έτους 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί πρώτη τακτική συνεδρίαση του Σώματος , [ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ] και καλείστε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα [Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9-11, Όροφος 2ος] προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Περισσότερα...

Στις 09 του μηνός Aπριλίου του έτους 2024 ημέρα Tρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί πρώτη τακτική συνεδρίαση του Σώματος , [ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ] και καλείστε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα [Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9-11, Όροφος 2ος] προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμα:

Περισσότερα...

Στις 08 του μηνός Aπριλίου του έτους 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί πρώτη τακτική συνεδρίαση του Σώματος , [ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ] και καλείστε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα [Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9-11, Όροφος 2ος] προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Περισσότερα...

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα
Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9 – ισόγειο) στις
8 Απριλίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, σε τακτική (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ) συνεδρίαση
του Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει,
για να συσκεφθούμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

Περισσότερα...

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΕΝΟΨΕΙ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΚΡΑΤΑΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ ΚΑΘΑΡΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ

Ο Δήμος Άργους-Μυκηνών ενημερώνει τους δημότες να προβούν το συντομότερο δυνατό στον καθαρισμό των οικοπέδων ιδιοκτησίας τους (εφόσον απαιτείται και δεν το έχουν πράξει), διότι με την είσοδο στη θερινή περίοδο, αυξάνεται ο κίνδυνος πυρκαγιών και άλλων περιβαλλοντικών προβλημάτων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 1.26 του Ν.3852/2010 αναφέρεται πως αυτή τη χρονική συγκυρία είναι επιβαλλόμενη: «Η μέριμνα, σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού, από τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές, των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, καθώς και η υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τους Δήμους, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων. Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (0,50€) λεπτών ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, το οποίο αποτελεί έσοδο του οικείου Δήμου, βεβαιώνεται εις βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του Δήμου προς καθαρισμό και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα».

Καλούνται επομένως οι δημότες να προβούν μέχρι την 30η Απριλίου 2024 στον καθαρισμό και απομάκρυνση χόρτων, σκουπιδιών και άλλων εύφλεκτων υλικών από τα οικόπεδά τους, καθώς και στην περιοδική επιμέλειά τους προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς, ή ταχείας επέκτασής της (Ν.5037/2023, άρθρο 266).

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 6934840162, 6936065952

Αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Αλεξανδρόπουλος Γεώργιος

 

 

Στις 01 του μηνός Aπριλίου του έτους 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί πρώτη τακτική συνεδρίαση του Σώματος , [ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ] και καλείστε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα [Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9-11, Όροφος 2ος] προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 

Περισσότερα...

(Αριθ. Πρωτ.: 4729/15-03-2024)

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9 – ισόγειο) στις 20 Μαρτίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, σε τακτική (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ) συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, για να συσκεφθούμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

Περισσότερα...

Στις 11 του μηνός Μαρτίου του έτους 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί πρώτη τακτική συνεδρίαση του Σώματος , [ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ] και καλείστε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα [Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9-11, Όροφος 2ος] προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Περισσότερα...

Ο  Δήμαρχος Άργους-Μυκηνών,
Έχοντας υπόψη:1.Τις διατάξεις  του άρθρου 58 του Ν.3852/2010  « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» [ ΦΕΚ 87 Α΄], όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 203 του ν.4555/2018 και του άρθρου 59 του ιδίου νόμου,
2.Τις διατάξεις των άρθρων 11 έως και 17 και του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 [ ΦΕΚ 143Α/28.06.2007], «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», ως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
3.Τις διατάξεις  του άρθρου 213 του Ν.4555/2018 [ ΦΕΚ133Α/17-7-2018] ,  
4.Τις  διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4674/2020[ ΦΕΚ 53Α/2020],
5.Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.5056/2023[ ΦΕΚ163Α],
6.Το γεγονός ότι ο Δήμος Άργους-Μυκηνών εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.
3852/2010 σύμφωνα με τις οποίες , βάσει πληθυσμιακών κριτηρίων και συνενωμένων
Δήμων, έχουν ορισθεί επτά [7] Αντιδήμαρχοι, οπότε συνιστώνται θέσεις  Ειδικών Συμβούλων ή
Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών, συνολικού αριθμού  επτά [7], ίσου με τον
αριθμό των  Αντιδημάρχων του Δήμου,
7.Την υπ’αριθ. 1333/110822/27.12.2023 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ,
8.Την υπ’αριθ. 138/19.01.2024 απόφαση ορισμού Αντιδημάρχων ,
9.Τον ΟΕΥ του Δήμου Άργους-Μυκηνών [ΦΕΚ3022Β/1.9.2017] & [ΦΕΚ632Β/27.02.2019/ΦΕΚ 1951Β/30.05.2019] μερική τροποποίηση,
10.Την  ανάγκη υποστήριξης του έργου του Δημάρχου,
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙΌτι προτίθεται να προσλάβει :
-    έναν [1] Ειδικό  Συνεργάτη,  με σχέση εργασίας ιδιωτικού ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει την θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και ο οποίος θα τον συνεπικουρεί στο έργο του και ειδικότερα θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτά ή προφορικά σε Νομικά Θέματα,
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κατέχουν τα εξής  προσόντα:

Περισσότερα...

Στις 23 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί πρώτη τακτική συνεδρίαση του Σώματος , καλείστε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα των Αντιδημάρχων [Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9-11, Όροφος 2ος] σε πρώτη τακτική συνεδρίαση , [ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ]  προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Περισσότερα...

Στις 21 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί πρώτη τακτική συνεδρίαση του Σώματος , καλείστε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα των Αντιδημάρχων [Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9-11, Όροφος 2ος] σε πρώτη τακτική συνεδρίαση , [ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ]  προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Περισσότερα...

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9 – ισόγειο) στις 23 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00, σε τακτική (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ) συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, για να συσκεφθούμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

Περισσότερα...

Περισσότερα Άρθρα...

  1. 2024-02-19 Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής (άρθρο 7 του Ν. 5056/2023)
  2. 5η Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Δ. Άργους -Μυκηνών (15/02/2024)
  3. Προκήρυξη για την επιλογή συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης
  4. Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Άργους-Μυκηνώ (09-02-2024)
  5. 5η Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σελίδα 1 από 181

Οδηγίες προστασίας για ασφαλή μετακίνηση κατά τη χειμερινή περίοδο

Οδηγίες πρόληψης για να θωρακίσουμε το σπίτι μας έναντι πυρκαγιάς

Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο! | Θερμές Εργασίες |

Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο! | Barbecue |

Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο! | Αγροτικές Εργασίες |

Πλημμυρικά φαινόμενα | Οδηγίες Προστασίας στη Νοηματική

Πλημμυρικά φαινόμενα | Οδηγίες Προστασίας στη Νοηματική

 

 

bannerDOA

Αναζήτηση

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) Δήμου Άργους - Μυκηνών
KaPa Data Consulting
Στοιχεία Επικοινωνίας

τηλ.: 2106855245
email: info@kapaconsulting.gr
Κερκύρας 2, Μελίσσια Αττικής

Επιτροπή Ισότητας

epitropi-isotita

Κέντρο Κοινότητας και Κινητή Μονάδα

banner-ee-evropaika-ependytika-tameia-01


 

05112020-nafplio-espa

Κορωνοϊός Covid 19 – Χρήσιμες Οδηγίες

koronoios

Νέος κορωνοϊός: Συμπτώματα και τρόποι προστασίας

Your Europe

yellow el

Μηνύματα Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

gscp logo xoris grammata 0

Ecastles

ecastles

Οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές

 

ΕΛΣΤΑΤ - Απογραφή Κτιρίων 2021

 

Σημαντικές Ανακοινώσεις

Για επικοινωνία με τον Δήμο
2751360000
dimos@argos.gr


ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ


Δωρεάν ψυχολόγοι στον Δήμο Άργους Μυκηνών

Τσώκρη 63, Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 με 15:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2751360747


- 15960: Πενταψήφιος τηλεφωνικός αριθμός.
Tηλεφωνικές αναγγελίες βλαβών στο Δήμο Άργους – Μυκηνών


- Υπεύθυνοι ταφής
Δ.Ε. Λυρκείας, Κωτσιαντής Ι. , Τηλ: 2751361100
Δ.Ε. Μυκηνών, Παπαιωάννου Ν. Τηλ: 2751361216
Δ.Ε. Κουτσοποδίου, Μπάρλα Π. , Τηλ: 2751360900
Δ.Ε. Ν.Κίου, Τσίρου Μ, Τηλ: 2751051013


prosklisi-dim-simv
argos-tourism
ethelontismos-banner